Yönetim ve Organizasyon 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?


2. Bir işin başarılması için özel bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektiren ve o işin gerektirdiği araçları kullanma becerisini ifade eden yeteneğe ne ad verilir?


3. Aşağıdakilerden hangisi genel yöneticilere örnektir?


4. Yönetim sürecine yol gösteren faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


5. Max Weber'in ileri sürdüğü yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


6. Taylor'un eri çok eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?


7. Frank ve Lillian Gilbreth çalışmalarını hangi konuda yoğunlaştırmışlardır?


8. Aşağıdaki yönetim teorilerinden hangisini benimseyen işletmeler üretim hattı üzerinde durur ve iç ilişkileri benimser?


9. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisinde her astın bir üste bağlı olması ilkesi benimsenmiştir?


10. Aşağıdakilerden hangisi Mc Gregor'un X teorisindeki varsayımlarından biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi role montaj odası deneylerinde araştırılan konulardan biri değildir?


12. Davranışsal yaklaşımın temel kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


13. İşletme bir sistem olarak ele alındığında, aşağıdakilerden hangisi işletmenin alt sistemi değildir?


14. Aşağıdakilerden hangisi sistemin öğeleri arasında yer almaz?


15. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?


16. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının işletme yöneticilerine sağladığı yararlardan biri değildir?


17. Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda, diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız yada kombinasyon halinde kullanılmasını öngören yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


18. Sipariş üzerine üretimi temel alan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi mekanik yönetim yapısının özelliklerinden biri değildir?


20. İşletmede bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesine ne ad verilir?


21. Bir planın gerçekleştirilmesi ile ilgili aşama ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin zamanını belirleyen planlara ne ad verilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi planlama ile ilgili denetlenebilen varsayımlardan biridir?


23. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın özellikleri arasında ver almaz?


24. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansman politikaları arasında yer alır?


25. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde hazırlanan başlıca bütçe türleri arasında yer almaz?


26. Örgütlenme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


27. İşletmelerde birbirine benzer işlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan faaliyet grubunun yetki ve sorumluluğunun tek bir yöneticiye verilmesine ne ad verilir?


28. Planlama ve örgütleme arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Faaliyetlerini dar bir alanda gerçekleştiren ve tek bir ürün üzerinde yoğunlaşan işletmeler için uygun olan faaliyet bölümlendirmesi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


30. Bir yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden örgüt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?