1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku kurallarının özelliklerinden biri değildir?


2. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre olağanüstü hallerde fazla çalışma yapılmasına karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


3. 4857 sayılı iş Kanunu’na göre; haftada beş gün çalışılan bir işyerinde haftanın dört günü onar saat çalışan işçi, beşinci gün kural olarak kaç saat çalıştırılabilir?


4. İş sağlığı ve güvenliğini bilimsel anlamda ele alan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?


5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi çalışanların haklarından biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi Ayrupa Birliği ’nde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleriyle doğrudan ilgilidir?


7. İş sağlığı ve güvenliğinde;
I. işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışan ve işverenlere eğitim vermek,
II. iş kazası sonucu engelli hâle gelen çalışana maaş bağlamak,
III. risk değerlendirmesi yapmak
faaliyetlerinden hangileri “önleyici yaklaşım” içerir?


8. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’e göre işin durdurulması Kararı, mülki idare amiri tarafından en fazla kaç saat içinde yerine getirtilir?


9. İş kazalarının azaltılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?


10. 4857 sayılı iş Kanunu’na göre, kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin, sanayie ait işlerde gece çalıştırılması yasaktır?


11. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili işverenin yükümlülüklerinden biri değildir?


12. Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre işveren, bazı işyerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim alındığına dair belge aranmaksızın başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatabilir. Buna göre, aşağıdaki işyerlerinin hangisinde belge şartı aranmaz?


13. İş Sağlığı ve Güvenliği (hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili yükümlülüklerinden biri değildir?


14. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevlerinden biri değildir?


15. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerin hangisi yapı işlerinde sağlık ve güvenlik koordinatörünün görevlerinden biri değildir?


16. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik’e göre, acil çıkış kapılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


17. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, yer altı maden ocaklarının taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu buIunan veya metan oranı %0,3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında hangi tip nakliye aracı kullanılmaz?


18. Sağlık ve Güvenlik İşarştleri Yönetmeliği’ne göre, “Kulak Koruyucu Tak”, yüz siperi Kullan”, “Eldiven Giy” gibi emredici işaretlerde hangi renkler kullanılır?


19. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda “çalışma ortamı”nda aranacak asgari gerekleri açıklanmamıştır?


20. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülüklerinden biri değildir?


21. Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilemez?


22. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleriyle ilgili ayrıntılı hükümler aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde yer alır?


23. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek olan;
I. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği,
II. Çalışanların Titreşimle ilgili risklerden Korunmalarına Dair yönetmelik,
III. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
düzenlemelerinden hangilerini “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı” yürütür?


24. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?


25. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’egöre “insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler” hangi risk grubunda sınıflandırılır?


26. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren, aşağıdaki durumların hangisinde çalışanı sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamakla yükümlü değildir?


27. İşyerinde sağlık gözetimi kapsamında, aşağıdakilerden hangisi ikincil koruma yaklaşımına örnektir?


28. Bir kamu hastanesi tarafından meslek hastalığı tanısı konan ve Sosyal güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca yapılan inceleme sonucu meslekte kazanma gücünün %10 oranında azaldığı saptanan sigortalı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


29. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre, meslek hastalıkları listesi beş grup altında toplanmıştır. Bu gruplamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


30. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışanların eğitimiyle ilgili,
I. işveren, çalışana işe başlamadan önce eğitim verilmesinden sorumludur fakat daha sonraki aşamalarda donanım değişikliği, teknoloji değişikliği gibi durumlarda eğitim verilmesini sağlamak işverenin yükümlülüğü değildir.
II. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim alındığına dair belge olmadan hiç kimse çalıştırılamaz.
III. iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı, çalışanlara eğitim verilmesinde geçici iş ilişkisi kurulan işverenin sorumluluğu yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


31. Risk değerlendirmeleri sonucunda alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalarla çalışanların biyolojik risk etkenlerine maruziyetinimen aza indirilmesi veya yok edilmesi amaçlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, çalışanların maruziyetinin teknik olarak yok edilemediği durumlarda yapılması gerekenlerden biri değildir?


32. Bitkileri ilaçlama sırasında kullanılan;
I. günün erken saatlerinde yapılması,
II. uygulama anında maske takılması,
III. koruyucu-sızdırmaz giysiler giyilmesi
yöntemlerinden hangileri solunum yoluyla olan maruziyeti önlemeye yöneliktir?


33. Fiziksel risk etmenlerinden basınç ile ilgili;
I. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir.
II. Birimi Nevvton’dur.
III. Basınç değişikliği dekompresyon (vurgun) hastalığı yapabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?


34. İşyerinde çalışanların maruz kalabileceği
I. titreşim,
II. gürültü,
III. radyasyon
sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden hangileri fiziksel risklerdendir?


35. Aşağıdakilerden hangisinin tasarımında antropometrik verilere ihtiyaç duyulmaz?


36. Omuz genişliği;
I. yapısal (statik),
II. fonksiyonel (dinamik)
III. kuvvetsel
antropometrik veri gruplarından hangilerine girer?


37. İskele sistemlerinde dikey yaşam hattı sayısı aşağıdakilerden hangisine baglı kalınarak oluşturulur?


38. Yer altı maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde aşağıdakilerden hangisi taş tozu serpme işleminde kullanılan taş tozunun istenilen özelliklerinden biri değildir?


39. 2010 yılından sonra inşa edilen bir binada, “ÇIKIŞ”, “ACİL ÇIKIŞ” gibi acil durum yönlendirme işaretlerinin boyut yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?


40. Aşağıdakilerden hangisi yanmakta olan maddeye göre bir yangın sınıfı türü değildir?


41. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar hakkında Yönetmelik’e göre, işlem yapan bir laboratuvarın yeterlik-belgesinin geçerliliği bir yılda kaç defa askıya alınırsa belge doğrudan iptal edilir?


42. Günlük hayana oldukça fazla kullanılan LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) aşağıdakilerden hangilerini en yüksek oranda içerir?


43. Aşağıdaki uyarı işaretleriyle ilgili,

I. Aşındırıcı madde uyarısıdır.
II. Zararlı veya tahriş edici madde uyarısıdır.
III. Toksik (zehirli) madde uyarısıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


44. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi pestisit üretiminde çalışanlar için kanser yapıcı etkendir?


45. Basit basınçlı kapların kap veya tanıtım plakası üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?


46. Aşağıdakilerden hangisi yapı iskelelerinin periyodik kontrollerini yapmaya yetkili değildir?


47. El merdivenlerinin kullanımıyla ilgili olarak;
I. ip merdivenleri el merdivenleri olarak kullanılamaz.
II. Portatif el merdivenlerinin ayaklarının kayması önlenmelidir.
III. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer bulunmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


48. Aşağıdaki setlerden hangisi kesici el aletlerinden oluşmaktadır?


49. Elektrik şebekelerinde kullanılan sigortalarla ilgili; I. Hattın girişine konulmalıdır.
II. Şebekeden sigortaya gelen nötr iletken, her zaman sigorta gövdesinin kontağına bağlanmalıdır.
III. Açılsa dahi sigorta elemanı gerilim altında kalmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


50. Biri yanıcı, diğeri yakıcı gazların karışımıyla oluşan alevden yararlanarak kaynak için gerekli ısının elde edilmesiyle yapılan kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?