Ticaret Hukuku 2007 Final

1. Ticari davalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2. Tacir (H), ürettiği beyaz sabunlar için "mis" markasını seçip 1.1.2006 tarihinde tescil ettirmiştir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Tacir (H) ve (F) bir sözleşme yapmışlar ve buna göre, (H), makinelerini (F)'ye kiralamayı (F) ise, buna karşılık 50.000 YTL ödemeyi kabul etmiştir. Ancak vadesi geldiğinde borcunu ödemeyen (F)'yi temerrüde düşürmek amacıyla, (H) telefonla arayarak ihtar etmiştir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


4. Ticaret Siciline tescil talebine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Haksız rekabet davalarında bir yıllık zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?


6. Büyük deftere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


7. Ticaret işleri tellalına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. İki kimsenin para, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair anlaşmaya ne ad verilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?


10. Kollektif ortaklıkta bir ortağın sermaye borcu ne zaman muaccel olur?


11. Kollektif ortaklıkta temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


12. Aşağıdakilerden hangisi komanditer ortağın sorumunun genişlediği hallerden biridir?


13. Komandit ortaklık hangi anda tüzel kişilik kazanır?


14. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığa sermaye olarak getirilemez?


15. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu olan unsurlardan biridir?


16. Anonim ortaklığın amaç ve konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


17. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık genel kurul kararlarının iptali sebeplerinden biri değildir?


18. Anonim ortaklık genel kurulunun toplantı günü, yeri ve gündemi ilan edilmeden yapılması halinde, bu toplantıda alınan karar için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


19. Anonim ortaklık genel kuruluna ait yetkilerden hangisi devredilebilir?


20. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin mali nitelikli hakları kapsamında değerlendirilemez?


21. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta denetçilerin, yönetim hakkına ilişkin görevlerinden biridir?


22. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden değildir?


23. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta olumlu azınlık haklarından biri değildir?


24. Anonim ortaklık pay sahibinin asli borcu aşağıdakilerden hangisidir?


25. Anonim ortaklığın tüzel kişiliği hangi anda sona erer?


26. Pay senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


27. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın iradi fesih nedenlerinden biridir?


28. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta ortakların kişisel nitelikli hak ve borçlarından değildir?


29. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklık sözleşmesinin zorunlu unsurlarından biri değildir?


30. Limited ortaklıkta müdürler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


31. Muhatap hangi andan itibaren poliçeden sorumlu hale gelir?


32. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakta senet metninden doğan def'ilerden biri değildir?


33. Aşağıdakilerden hangisi poliçeyi ödeyen kimsenin başvuru hakkı kapsamında kabul edilemez?


34. Üzerine vade yazılmış çekin hukuki durumu nasıl değerlendirilir?


35. Aşağıdakilerden hangisi "çek"i, poliçe ve bonodan ayıran özelliklerden biridir?


36. Bankadan başka bir kişi üzerine çek çekilmesinin hukuki sonucu nedir?