Yönetim ve Organizasyon 2007 Ara Sınav

1. Yeni bir kişinin işe alınması ve işle ilgili eğitilmesi yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel yöneticiler kapsamında ver almaz?


3. Bir işin başarılması için özel bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektiren ve o işin gerektirdiği araçları kullanma becerisini ifade eden yeteneğe ne ad verilir?


4. Bir işletmede aşağıdaki özelliklerden hangisi gerçekleşirse yönetim başarılı sayılır?


5. Aşağıdakilerden hangisi üst yöneticilerin görevlerinden biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından örgütlemenin kapsamında yer alır?


7. İnsan davranışlarını etkileyen norm ve değerler, yönetim teorisinin gelişmesini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?


8. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz reformcu ve işletmeci Robert Owen'm çalışma yaşamına getirdiği yeniliklerden biri değildir?


9. Max Weber'in ileri sürdüğü yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Frank ve Lillian Gilbreth çalışmalarını hangi konuda yoğunlaştırmışlardır?


11. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisinde her astın bir üstten emir alması ve ilk üstü atlayarak daha üst kademelerdeki yöneticilerle ilişki kurmaması gerektiğini belirtir?


12. İnsanların birey halinde temel analiz birimi olarak değerlendirilmesini gerektiren ve bir takım kategorilere ayrılıp, istatistiksel işlem görmelerini engelleyen temel davranışsal yaklaşım kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


13. I. Ortak amaç
II. İletişim
III. Çalışanların işbirliği arzusu
IV. Duygular
V. Karşılıklı etkileşmeler
Chester Bernard'a göre, yukarıdakilerden hangileri bir örgütte varolması gereken temel öğelerdir?


14. Chris Argyris'in olgunlaşma teorisine göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi çalışanların olgun olmayan özelliklerinden biridir?


15. İşletmelerin insana karşı daha duyarlı olabilmesi için ortaya çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?


16. Kömür çıkartmada uygulanan teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


17. İşletmeler aşağıdaki sistem sınıflandırmalarından hangisinin içinde yer alır?


18. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının işletme yöneticilerine sağladığı yararlardan biri değildir?


19. Sistemlerin değişen çevre koşullarına uyum gösterme yeteneğine ne ad verilir?


20. Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeyi simgeleyen kavrama ne ad verilir?


21. Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistemlere örnektir?


22. İşletme yapısını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


23. Yeni ve sürekli gelişmelerin olduğu bir çevrede çalışmak yada hiyerarşik yapıda belirlenen rollerin dışında faaliyet göstermek gerektiği zaman kullanılması gereken örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


24. İşletmede bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesine ne ad verilir?


25. Durumsallık yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


26. Teknolojik bakımdan likit, gaz ve kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


27. Planların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve değişen koşullara uyarlanması planlamanın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?


28. Aşağıdaki plan türlerinden hangisi çevresel değişiklikler doğrultusunda, işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirleme çabasıdır?


29. Aşağıdakilerden hangisi planlama ile ilgili denetlenebilen varsayımlardan biridir?


30. Faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösteren hareket planlarına ne ad verilir?


31. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın özellikleri arasında ver almaz?


32. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde hazırlanan başlıca bütçe türleri arasında ver almaz?


33. Örgütleme sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatılması için gerekli olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


34. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin sonuçlarından biri değildir?


35. İşletmelerde birbirine benzer işlerin bir araya getirilerek, oluşturulan faaliyet grubunun yetki ve sorumluluğunun tek bir yöneticiye verilmesine ne ad verilir?


36. Birden fazla ürün çeşidine sahip, farklı bölgelerde üretim ve pazarlama faaliyetleri olan farklı müşteri gruplarına ulaşan bir işletme için aşağıdaki faaliyet bölümlendirmesi çeşitlerinden hangisinin kullanılması uygun olur?