Muhasebe Uygulamaları 2006 Final

1. "Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde ayrıntılı olaraktesbit etme" işlemlerine ne ad verilir?


2. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
-Kasa : 1 000 YTL
-Ticari Mallar : 9 000 YTL
-Borç senetleri : 3 000 YTL
-Demirbaşlar : 2 000 YTL
-Alacak senetleri : 2 500 YTL
-Banka kredileri : 4 000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin özsermayesi kaç YTL' dir?


3. Uzun vadeli yatırım amacıyla elde bulundurulan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?


4. Alacak Senetleri Hesabının dönemsonunda borç kalanı 2 000 YTL' dir. Cüzdandaki alacak senetlerinin tasarruf değeri 1 500 YTL ise, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


5. Şüpheli bir ticari alacağın değersiz duruma düşmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


6. İşletmenin (malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır:

Dönemsonunda işletmenin stoklarında 70 adet (malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının değeri nedir?


7. Yenileme amacıyla satılan bir maddi duran varlığın satışından sağlanan kârın kaydedildiği "Yenileme Fonu" ndaki tutar, sözkonusu duran varlık 3 yıl içinde yenilenmediği takdirde aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilir?


8.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


9.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. Şirket genel kurulunda yönetim kurulunun önerisiyle dönem kârından ayrılan yedeklere ne ad verilir?


11. Aşağıdakilerden hangisi vergiye tabi gelirler arasında yer alır?


12. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?


13. Kurumsal yapısı, işleyişi ve sermaye büyüklüğü gibi özellikleriyle en gelişmiş şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


14. "A" ve Ortaklan Kolektif Şirketi 20 000 YTL sermaye ile kurulmuştur, Ortak "A" 5 000 YTL sermaye taahhüdünün 3 000 YTL'sini nakit ve geri kalanımda 2 000 YTL değerindeki bilgisayar koyarak yerine getirmiştir,
Bu bilgilere göre Ortak "A" nın sermaye taahhüdünü yerine getirmesine ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermaye artırma şekillerinden biri değildir?


16.
Bu değerler, yeni kurulan "A" ve Ortakları Kolektif Şirketine şu şekilde devredilmiştir: Alacak Senetleri 500 YTL, ticari mallar 1,300 YTL, demirbaşlar 700 YTL, diğer kalemler bilanço değerleriyle.
Bu bilgilere göre, Ortak "A" nın yeni şirkete ödediği sermaye payı kaç YTL dir?


17. Mehmet Kuş ve Tayfun Er Kolektif Şirketinin sermayesi 18 000 YTL dir. Ortakların sermaye payları eşittir, Şirket, 2005 yılı sonunda 5 200 YTL kâr elde etmiştir. Sözleşmeye göre kâr, ortakların sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılacaktır.
Mehmet Kuş'un kârdan alacağı pay kaç YTL dir?


18. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde kâr dağıtımına temel olacak ölçütlerden biri değildir?


19. Komandit şirketlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Komandit şirkette sermaye artırma taahhüdü ile ilgili olarak aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


21. Pınar AŞ beş kurucu ortağın eşit paylarla taahhüt ettiği 50 000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortaklar sermaye taahhütlerinin Va ünü "A': Bankasında şirket adına açılan hesaba yatırmışlardır, Kuruluş işlemleri ile ilgili olarak yapılan 450 YTL gider ve 40 YTL KDV tutarı da şirketin "A" Bankasındaki hesabından ödenmiştir.
Bu bilgilere göre Pınar AŞ de ortakların sermaye taahhüdüne ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


22. Pınar AŞ beş kurucu ortağın eşit paylarla taahhüt ettiği 50 000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortaklar sermaye taahhütlerinin Va ünü "A': Bankasında şirket adına açılan hesaba yatırmışlardır, Kuruluş işlemleri ile ilgili olarak yapılan 450 YTL gider ve 40 YTL KDV tutarı da şirketin "A" Bankasındaki hesabından ödenmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Pınar AŞ nin kuruluş bilançosunda aktif toplamı kaç YTL dir?


23. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurum kazancından indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


24. "A" Anonim Şirketinin dönem net kârı 500 YTL, geçmiş yıllar zararı 200 YTL, l.yasal yedekleri 30 YTL ve işletmede bırakılması zorunlu fonları 20 YTL dir.
Bu bilgilere göre, dağıtılabilir dönem net kârı kaç YTL dir?


25.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


26. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket kârından ayrılan yedekler arasında yer almaz?


27. Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun görevleri arasında yer almaz?


28.

Bir kolektif şirketin tasfiyeye başlama bilançosuna dayanılarak yapılan bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


29. Devir yoluyla birleşilen şirkette, devir koşulları nedeniyle devralınan şirketin eski ortağı, aynı zamanda devralan şirketin yeni ortağı olan kişiler leh i ne tahakkuk eden farklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


30. "A" Kolektif Şirketi ile "B" Kolektif Şirketi "AB" Kolektif Şirketini kurmuşlardır. "A" kollektif şirketi ortaklarının yeni şirketteki toplam payları 4 000 YTL olarak belirlenmiştir. Buna karşılık (AB) Kolektif Şirketine devredilen değerler şöyledir: Alıcılar : 400 YTL
Ticari mallar : 4 800 YTL
Binalar : 1 600 YTL
Borç senetleri : 2 000 YTL
Bu bilgilere göre, "A" Kolektif Şirketi ortaklarının yeni şirketle olan borç - alacak ilişkisi nasıldır?