Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2008 Büt

1. Menkul kıymetlerin aracısız alınıp satılmasıyla oluşan piyasalara ne ad verilir?


2. Para ve sermaye piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Aşağıdakilerden hangisi bankaların likidite risklerini azaltmak için yapması gereken işlemlerden biri değildir?


4. Menkulleştirme yoluyla oluşturulan en önemli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ihraç edebilir?


6. Faiz ödemeleri, bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


7. IMKB'de, açığa satış ne demektir?


8. Opsiyon sözleşmesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerinden biri değildir?


10. Endeksin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


11. Menkul kıymet borsalarında, hisse senedi fiyatlarının uzun süreli düşme eğilimine girdiği dönemlerde aşağıdaki emir türlerinden hangisi daha çok kullanılır?


12. Hazine bonosu ve finansman bonosu gibi kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulan fonlara ne ad verilir?


13. Yatırımcıların fonlarının, uzun sürede sermaye ve gelir büyümesi sağlayacak adi hisse senetlerine ve bu tür hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ya da öncelikli hisse senetlerine yatırılmasını amaçlayan fon aşağıdakilerden hangisidir?


14. A Tipi yatırım ortaklığının en, belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


15. Yatırım fonu katılma belgesi sahibi bir yatırımcı, bu yatırımını nasıl nakde çevirebilir?


16. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası'nın görevlerinden biri değildir?


17. Aşağıdakilerden hangisi "Açık Piyasa İşlemleri" kapsamında yer almaz?


18. TC Merkez Bankası Başkanı'nın atanması yetkisi kime aittir?


19. Merkez bankasının, senet Iskontosunda uyguladığı orana ne ad verilir?


20. Günlük faiz nedir?


21. Aşağıdakilerden hangisi ticaret bankalarının ekonomik fonksiyonlarından biri değildir?


22. Türkiye'de banka açma iznini hangi kurum verir?


23. Ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında ya da içinde kullandırılmasına olanak sağlayan ve ülke içindeki bankacılık sisteminin yasal düzenlemelerinden muaf olan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


24. Kalkınma bankalarının kaynakları aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?


25. Bölgesel kalkınma bankalarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


26. Türkiye'de, kalkınma ve yatırım bankaları hangi kanuna tabidir?


27. Özel finans kurumları ile bankaların karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. İstatistik ve olasılık hesapları yardımıyla, sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin ilkelerini saptayan kişilere ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın makro işlevlerinden biri değildir?


30. Türkiye'de, aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi zorunludur?


31. İçerdekilerin istihbaratı ve ticaretinin, sermaye piyasasında yol açacağı en önemli sakınca aşağıdakilerden hangisidir?


32. Dış denetimde "Olumlu rapor" ne anlama gelir?


33. Aşağıdaki durumların hangisinde kamuyu aydınlatmaya gerek yoktur?


34. Kredi kullanıcılarını, sendikasyon kredilerine yönelten en, önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?


35. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tahvil türlerinden biridir?


36. Eurodolar piyasalarından fon sağlamak amacıyla, ödeme gücü yüksek şirketler tarafından yabancı bir ülke parasına bağlı olarak çıkartılan ve eurodolar piyasalarında satışa sunulan kısa vadeli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?