Genel İşletme 2007 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetici tanımının kapsamına girmez?


2. Aşağıdaki girişimlerden hangisi hizmet alanında yer almaz?


3. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin davranışlarını etkileyen toplumsal faktörlerden biridir?


4. Üretim faktörlerinin tümünün veya büyük bir kısmının devlet denetiminde olduğu, üretim ve dağıtım kararlarının devlet tarafından verildiği ekonomik sisteme ne ad verilir?


5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçları içine girmez?


6. Yeryüzündeki doğal kaynaklar işletmelerin hangi çevresini oluşturur?


7. Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol'a göre, işletmelerde geçerli işlevlerden ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilir?


8. İşletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?


9. İş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, çalışacak kişilerin saptanması, örgüt şemasının çıkarılması hangi araştırmanın kapsamında değerlendirilir?


10. Çabuk bozulur tarımsal ürünleri kullanan işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önünde bulundurmaları gereken en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?


11. İşletmelerin kuruluşunda karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


12. Kuruluşların önceden belirledikleri çevreye yönelik politika ve hedeflere uygun bir çevre yönetim sistemi kurmalarını, bu sistemi geliştirmelerini ve sürekliliğini sağlamalarını öngören ISO standardı aşağıdakilerden hangisidir?


13. Başka işletmelerin hisse senetlerinin satın alınarak yönetiminde söz sahibi olunması yoluyla kontrollerinin ele geçirildiği birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi ileriye doğru dikey büyüme için gerekli koşullar arasında yer almaz?


15. Aşağıdakilerden hangisi dış büyümenin işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?


16. Gazete çıkaran bir işletmenin, kağıt fabrikası satın alması halinde kullandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi ana etik sorunlara yol açan konular arasında yer almaz?


18. İşletmelerde en yüksek oranda görülen etik dışı davranış aşağıdakilerden hangisidir?


19. Reklam mesajları, ürün güvenliğine ilişkin bilgiler, çevre kirliliği, çalışma koşulları gibi konularda ortaya çıkan etik sorunlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında


20. Örgütsel kararlar ve bu kararların toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılı olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?


21. İşbirliğinde bulunan bir grubun faaliyetlerini ortak amaçlar doğrultusunda sürdürme sürecine ne ad verilir?


22. Temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapısının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluştuğu yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?


23. İnsanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilmesinde işbirliği yapmalarını sağlayabilme yeteneğine ne ad verilir?


24. Zaman etüdü çalışmalarıyla bir işçinin bir işi en kısa zamanda nasıl yapabileceğinin belirlendiği ve eldeki mevcut araçlarla ne kadar işçiye ihtiyaç duyulacağının ilk kez araştırıldığı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin belirlendiği sürece ne ad verilir?


26. Kısa devre yada Fayol köprüsü ilkesi adı verilen örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdaki gereksinmelerden hangisi bireyin ait olma, bir arada bulunduğu kişiler tarafından kabul görme isteği ile ilgilidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg'in çift faktör teorisine göre güdüleyici faktörlerden biridir?


29. Emeği diğer üretim faktörlerinden farklı kılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


30. İşletmelerin bağımsız birimler oluştururken hedefledikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?


31. Yaptırım hakkı olmayan, uzman olduğu konuda görüş ve öneri sunma olanağı veren yetkiye ne ad verilir?


32. Aşağıdakilerden hangisi işletmede insan kaynakları bölümünün çözmesi gereken sorunlar arasında yer almaz?


33. Personel planlama işlevinde karşılaşılan temel güçlük aşağıdakilerden hangisidir?


34. Belli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personel sayısının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?


35. Geçmişteki bilgilerden yararlanarak, gelecekteki işgücünün hesaplanması yöntemine ne ad verilir?


36. Gereken sayıda ve nitelikte işgücünü, istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma çabalarına ne ad verilir?