Davranış Bilimlerine Giriş 2006 Bütünleme

1. Türkiye'de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştırıcı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu gözlem biçimi Aşağıdakilerden hangisidir?


2. Öncelikli olarak yüz yüze ilişkileri ele alarak, semboller üzerinde odaklanan ve sembollerin toplumsal yaşamın temelini oluşturduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


3. Toplumun yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilir?


4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biri değildir?


5. Eskimoların zayıf ve yaşlı bireyleri ölmek için soğuğa bırakmalarının nedenini, daha kuvvetli olan bireylerin hayatta kalmalarını sağlamak olarak açıklayan kavram Aşağıdakilerden hangisidir?


6. Televizyon seyretmek, maça gitmek, aile aktivitelerine katılıp birlikte gezmek gibi büyük halk kitlelerinin benimsediği faaliyetler aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisine bir örnektir?

7. Cooley, çocuğun erken yaşlarda birincil gruplarda gördüğü her türlü davranışı kendi açısından yorumlayarak, kendini değerlendirdiği sürece ne ad verir?


8. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma birimlerinden biri değildir?


9. İç ve dış grup ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


10. Üyeleri arasında belirli ilişkiler bulunan, nispeten sürekli olan, belirli beklenti ve amaçları paylaşan iki yada daha çok üyeden oluşan topluluğa ne ad verilir?


11. Le Play; ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verir?


12. Modern toplumlarda yeni evlenen çiftlerin her iki tarafı reddedip onlardan ayrı kendi başlarına oturmalarına ne ad verilir?


13. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşımın toplumsal tabakalaşmaya getirdiği açıklamalardan biri değildir?


14. Toplumsal tabakalaşma kuramlarında toplumu, birbirine bağlı çıkarlarla birleşmiş tabakalardan oluşmuş, en önemli mevkilerin vasıflı ve yetenekli olanlarca işgal edilmiş olduğu görüşünü ileri süren sosyologlar aşağıdakilerden hangisidir?


15. Bir hipotezin test edilmesi sürecinde deneyi yapan kimsenin, neden veya önkoşul olduğunu iddia ettiği değişkeni yada değişkenleri bir laboratuar ortamında, değişik değerler verip, sistematik olarak değiştirmesine ne ad verilir?


16. Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı psikolojinin dallarından biri değildir?


17. Sosyal biliş kuramını öne süren ve ağırlıklı olarak gözleyerek öğrenme, taklit ve özdeşim üzerinde çalışmalar yürüten psikolog aşağıdakilerden hangisidir?


18. Aşağıdakilerden hangisi Erikson'un psikososyal gelişim dönemlerinden biridir?


19. Belirli bir hedefe yönelik davranışlara ne ad verilir?


20. Aşağıdaki sistemlerden hangisi kalp atışı, sindirim sistemi gibi bireyin kontrolü dışındaki faaliyetleri düzenlemektedir?


21. Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beyin tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı hale getirilmesine ne ad verilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen bireysel etmenlerden biri değildir?


23. Tuttuğu basketbol takımının kazanacağını düşünerek maçlarına giden bir taraftarın, takımı yenildikçe maçlara gitmekten vazgeçmesi, edimsel koşullanma kavramlarından hangisiyle açıklanır?


24. Önceleri organizmada belirli bir tepkiyi yaratmazken, koşulsuz bir uyarıcı ile defalarca eşleşmesi sonucu organizmada belirli bir tepkiyi yaratma özelliği kazanan uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bireye ait öznel yaşantıların dikkate alındığı, bireyin karşılaştığı fiziksel çevre ve koşulları kendine göre değerlendirip yorumladığı görüşünü savunur?


26. Freud'a göre başlıca işlevi, bireyin davranışlarını toplumun beklentileri ve kuralları doğrultusunda kontrol etmek olan zihinsel öğe aşağıdakilerden hangisidir?


27. Bireyin, içinde bulunduğu grubun düşünce ve davranışlarının doğru olduğuna gerçekten inandığı için uyma davranışı gösterdiğini aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?


28. Bireylerin gruplar halinde yada bir grup içinde çalışırken, tek başlarına oldukları durumlara göre daha az çaba harcamaları, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?


29. Bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir nesneye ilişkin düşünce, duygu ve muhtemelen davranışlarını organize eden eğilimenead verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi tutumların ölçülmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir?