Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2007 Ara Sınav

1. Belli bir kültür düzeyine ulaşmış toplumların ortaya çıkardıkları temel kuruma ne ad verilir?


2. Devletin üstün gücünü gösteren en. önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?


4. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen, toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


5. İtilaf Devletleri'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?


6. Osmanlı Devleti'nde Türkçülük akımı ilk kez hangi alanda başlamıştır?


7. Mondros Ateşkes Antlaşmasının "Ateşkes" hükümlerine uymayan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


8. İtilaf Devletlerinin Birinci Dünya Savaşında aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla bugünkü Irak'ın büyük bölümü ile Ürdün'e yerleşmesini planladıkları devlet aşağıdakilerden hangisidir?


9. Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?


10. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ulusal kurtuluş mücadelesini uygulamaya koymak konusunda cesaretlendiren gelişmelerden biri değildir?


11. Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?


12. Kuvayi Milliye birliklerine asker alınması yolundaki kararların alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?


13. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hiçbir zaman, doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını vansıtamamıs olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


14. İstanbul Hükümeti'nin Heyet-i Temsiliye'yi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


15. TBMM'nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği üyelerinin, üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?


16. 23 Nisan 1920'den günümüze kadar olan süreçte TBMM'nin değiştirilemez temel ilke olarak benimsediği öğe aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?


18. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu tik başarılı sonucunu hangi cephede kime karşı almıştır?


19. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'nın sonuçlarından biridir?


20. Ulusu özveriye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirleri hangi savaş öncesin de çıkarılmıştır?


21. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?


22. Mudanya'da yapılan mütareke görüşmelerinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?


23. Saltanatın kaldırılmasından sonra, Halk Fırkası'na karşı muhalefet oluşturulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


24. Halifeliğin kaldırılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


25. 1924 Anayasası'na göre, savaş ilanı, barış ve uluslararası antlaşmaların yapılması yetkileri aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?


26. 1924 Anayasası'na göre anayasada değişiklik isteyebilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?


27. 1950-1960 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminde gerçekleştirilmemiştir?


29. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinden biri değildir?


30. Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olamayacağını gösteren gelişmelerden biri değildir?