İktisada Giriş 2008 Bütünleme

1. Elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallara ne ad verilir?


2. Aşağıdakiler den hangisi ekonomik analiz yapmanın iktisatçılara sağladığı yararlardan biridir?


3. Bilgisayar alabilmek için 1 haftalık bir tatile gitmekten vazgeçilmesi durumunda bilgisayar fiyatı 1000 lira, bir haftalık tatil bedeli 2000 lira ise, bilgisayarın tatile göre nispi fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme kavramını temsil etmektedir?


5. Tüketiciler bilgisayar fiyatlarının önümüzdeki dönem ucuzlayacağını düşünmeye başlarlar ise, diğer değişkenler sabitken, aşağıdakilerden hangisi talepteki değişmeyi gösterir?


6. Diğer değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde üreticilerin çeşitli fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?


7.

Buna göre fiyat artışı durumunda talebin fiyat esnekliği ile toplam hasılat arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir?


8. Talebin fiyat esnekliğinin birim esnek olması halinde, fiyatını artıran firmanın toplam hasılatında meydana gelecek değişme aşağıdakilerden hangisidir?


9. Uygulanan satış vergisinin üretici ve tüketici tarafından hangi miktarda yüklenileceğini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?


10. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın marjinal gelir (MR) eğrisi olarak kullanılabilir?


11. Bir girdinin marjinal fiziki ürün değerini hesaplayabilmek için, marjinal fiziki ürün miktarının yanında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur?


12. Ekonomik kâr ile muhasebe kârı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?


13. Tam rekabet ve tekel piyasalarında gerçekleşen denge karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


14. Tekel piyasasında piyasa fiyatının marjinal gelirden büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


15. Herhangi bir şeye fırsat maliyetinin üzerinde yapılan her türlü ödemeye ne ad verilir?


16. Bir üretim faktörünün fiyatı değiştiğinde talep edilen faktör miktarının hangi oranda değiştiğini gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?


17. Mal ve hizmet üretimi ve tüketimindeki bir birimlik artışın diğer kişilere yüklediği ilave maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


18. Bir malı veya hizmeti satın alan veya satanların yanında üçüncü kişilerinde fayda elde etmesine ne ad verilir?


19. Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemesi niteliğindedir?


20. Hesaplama yapılan dönemde piyasada geçerli olan fiyatların kullanılması ile hesaplanan gayrisafi milli hasıla değeri aşağıdakilerden hangisidir?


21. Bir refah ölçütü olarak uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan gelir kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


22. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonksiyonunda yukarıya doğru kaymaya neden olur?


23. Tüketim harcamalarının 100, yatırım harcamalarının 60, kamu harcamalarının 40, ihracatın 20 ve ithalatın 30 lira olduğu bir ekonomide toplam harcama miktarı kaç liradır?


24. Vergilerin söz konusu olmadığı bir modelde, marjinal tasarruf eğilimi 0.40, marjinal ithal eğilimi 0.10 ise, otonom harcamalarda meydana gelecek 100 liralık artışın gelirde yaratacağı artış kaç liradır?


25. Bir ekonomide firma stoklarının azaldığı bir ortamda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


26. Vergi değişikliklerinin toplam harcama doğrusunun paralel olarak yer değiştirmesine yol açmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


27. Marjinal tüketim eğiliminin (MP0,90, marjinal ithalat eğiliminin (MPI) 0,10 olarak tahmin edildiği bir ekonomide vergi çarpanının değeri kaçtır?


28. Bankacılık sistemi 1 milyon liralık rezerv artışı ile 5 milyon liralık mevduat genişlemesi yaratabiliyorsa, basit kaydi para çarpanının değeri nedir?


29. Merkez bankasının açık piyasa işlemleri çerçevesinde alım işlemi yapmasının banka rezervleri ve para arzı üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir?
(Banka Rezervleri - Para Arzı)


30. Merkez bankasının bankalara verdiği kredilere uyguladığı faiz oranına ne ad verilir?


31. Genişlemeci bir maliye politikasının fiyatlar üzerinde yaratacağı nihai etki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmektedir?


32. Toplam Arz-Toplam Talep analizine göre, yaşanacak negatif arz şoklarının kısa dönemde gelir ve fiyatlar üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?


33. Bir ülkenin aynı malda hem ithalatçı, hem de ihracatçı statüsünde olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilmektedir?


34. Her ülkenin mutlak üstünlüğe sahip olduğu malın üretiminde uzmanlaşması durumunda aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin hepsine yarar sağlar?


35. Gelişmekte olan ülkelerde tasarruf oranının düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


36. Büyüme arzusunda olan bir ekonomide en kritik kaynak niteliğinde olan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?