Yönetim ve Organizasyon 2006 Bütünleme

1. Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?


3. Yetkiyi geleneksel, karizmatik ve yasal olmak üzere üçe ayıran yönetim bilimci kimdir?


4. Yapılan işin küçük birimlere ayrılarak bu birimlere birer görevlinin atanmasıyla işin daha etkin ve verimli hale getirilmesi Henri Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?


5. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne araştırmalarının sonuçlarından biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi Douglas McGregor'un X Teorisi varsayımlarından biridir?


7. Aşağıdakilerden hangisi sistemin öğeleri arasında yer almaz?


8. Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu yada olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?


9. Teknolojik bakımdan likit, gaz ve kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


10. Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda, diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız yada kombinasyon halinde kullanılmasını öngören yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi planlama yaparken denetlenebilecek varsayımlardan biri değildir?


12. Bir işletmede uzun vadeli planların aşağıdaki pozisyonlardan hangisinde bulunan kişiler tarafından yapılması beklenir?


13. GANNT şemaları, CPM ve PERT şebekeleri gibi araçlar aşağıdakilerden hangisinin oluşturulmasında kullanılır?


14. Özellikle vardiya yöntemiyle çalışan işletmeler için geçerli olan, petrol rafinerileri ve ağır sanayi işletmelerinde çoğunlukla kullanılan bölümlere ayırma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


15. Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir almasını ifade eden örgüt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


16. Belli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personel sayısının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?


17. Aşağıdakilerden hangisi işgücü ihtiyacının tahmininde kullanılan sezgisel yöntemlerden biridir?


18. İşle ilgili özet bilgileri, belirli bir sistematik altında, tek bir sayfada veren iş formlarına ne ad verilir?


19. Bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğine ne ad verilir?


20. Biçimsel yetki teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. İşletmelerde arzulanan sonuçların elde edilmesi için performansın ölçülmesi sürecine ne ad verilir?


22. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir?


23. Danışmanların verdiği destekle yöneticilerin teknik konulardaki eksikliklerinin tamamlandığı aynı zamanda uzmanların ortaya koyduğu yeni görüş ve önerilerle işletmelere esneklik kazandıran organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


24. Havaalanı işletmeleri için en uygun organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Bireylerin kendini organizasyonun bir parçası olduğunu hissetmesini sağlayan şirket amblemi, özel iş giysileri ve kuruluş yıldönümü etkinlikleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


26. Baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan, çalışanlara sembolik anlamlarla yansıyan organizasyon içinde anlatılan hikayeler, inançlar ve sloganlardan oluşan yapıya ne ad verilir?


27. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?


28. Aşağıdakilerden hangisi kalite boyutlarından biri değildir?


29. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmada fiziki teknik boyutlar kapsamında yer alır?


30. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen dışsal faktörlerden biridir?


31. Aşağıdakilerden hangisi kriz aşamalarından biri değildir?


32. Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan ekonomik faktörlerden biri değildir?


33. Krizin çözümünde göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?


34. Aşağıdakilerden hangisi güçlü örgüt kültürüne sahip işletmelerin özelliklerinden biri değildir?


35. Bir yöneticinin bir işin yapılması yada yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkını ifade eden yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


36. Bir işletmede doğru işler yaparak istenen amaçlara ulaşmaya ne ad verilir?