Ticaret Hukuku 2007 Bütünleme

1. Ticaret hukukunun uygulama alanının belirli niteliklere sahip olan kişilere göre değil, belirli nitelikteki işlemlere göre saptandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından değildir?


3. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi işaret değildir?


4. Bir konunun ticaret siciline tescili zorunlu olmakla beraber, o konunun tescilden önce de doğup hüküm ifade ettiği durumlarda ticaret sicili nasıl bir nitelik taşır?


5. Bir kimsenin, rakibinin ticari itibarını bozmak ve onun müşterileri üzerinde olumsuz etkide bulunmak amacıyla, sözde suçlamalarla dava açması, Türk Ticaret Kanunu'nun 57. maddesinde sayılan özel haksız rekabet hallerinden hangisine girer?


6. Gerçek kişi tacir öldüğünde ticari defterleri saklama yükümü aşağıdakilerden hangisine geçer?


7. Aşağıdakilerden hangisi acentanın borç ve yükümleri arasında sayılamaz?


8. Cari hesabın bölünmezliği kavramından aşağıdaki ifadelerden hangisi anlaşılır?


9. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ortaklıklardan biri değildir?


10. Aşağıdakilerden hangisi iki taraflı sözleşmeler ile ortaklık sözleşmesi arasındaki farklardan biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklıkta denetleme hakkının kapsamına girmez?


12. Kollektif ortaklıklarda rekabet yasağına aykırı davranmaktan doğan talep hakkına ilişkin 3 aylık zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?


13. Kollektif ortaklıklarda temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


14. Kollektif ortaklığın tasfiyesinde, ortaklığın hak ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hagisi yanlıştır?


15. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklık borç ve yükümlerinden dolayı ortaklığa başvuru koşullarından biridir?


16. Bir komandit şirkette ortaklık borç ve yükümlülüklerinden dolayı sorumluluğu sınırlı olan ortağa ne ad verilir?


17. Komandit ortaklık sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?


18. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anonim ortaklığın unvanında kullanılması Bakanlar Kurulunun izni ne bağlıdır?


19. Anonim ortaklıklarda ani kuruluşta tescil nerede yapılır?


20. Anonim ortaklıkta genel kurulun, üçüncü kişilerin hakları ile ilgili olarak yapacağı işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


21. Anonim ortaklık genel kurulunun yetkilerinden hangisi başka organlara devredilebilir?


22. Anonim ortaklık genel kurulundaki "karar" kavramının tanımı nedir?


23. Aşağıdakilerden hangisi Anonim ortaklıkta yönetim kuruluna üye seçilebilmek için gerekli niteliklerden biridir?


24. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık arasındaki sözleşme kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?


25. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin ibrasına hangi organ karar verir?


26. Azınlığın özel denetçi atanmasını istemesi halinde bu konuda son karar mercii aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta azınlık haklarından biri değildir?


28. Pay senedi çıkarılmadan önce, sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere çıkarılan belgeye ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çeşitlerinden biri değildir?


30. Anonim ortaklıkta halka arz edilecek tahvillerin satış süresinin bitiş tarihinden itibaren altı işgünü içinde ihraçcı, satış sonuçlarını gösteren bilgileri nereye göndermekle yükümlüdür?


31. Limited ortaklığın sermayesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


32. Limited ortaklıkta asgari sermaye miktarını on katına kadar artırmaya kim yetkilidir?


33. Poliçede kabul etmeme protestosu nerede düzenlenir?


34. Kıymetli evrakın yitirilmesi halinde hak sahibinin nereye başvurarak senedin yitirildiğini tespit ettirip, iptal ettirmesi gerekir?


35. Çekte "keşide tarihi" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


36. Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?