Genel Muhasebe 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdakiler den hangisi genel muhasebenin görevlerinden biri değildir?


2. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?


3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?


4. Meydana gelen artışların hesabın borcuna, azalışların hesabın alacağına yazılması aşağıdaki hesap gruplarından hangisi ile ilgilidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablolardan biridir?


6. Bir dönemin gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


7. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?


8. Gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


9. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu' nun ilgili maddelerine göre işlemlerin defterlere geçir ilme süresi azami kaç gündür?


10. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


11. Aşağıdakiler den hangisi işine devam etmekte olan işletmelerde muhasebe dönemi sonunda yapılması gereken işlemlerden biri değildir?


12. Muhasebe ilke ve standartlarının dayanağını oluşturan muhasebe problemlerinin çözümünde uygulamaya yön veren, evrensel nitelikteki unsurlara ne ad verilir ?


13. Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


14.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hesaba ilişkin doğru bir açıklamadır?


15. Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu araştıran mizan aşağıdakilerden hangisidir?


16. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?


17. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü sağlayan, başarısını değerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?


18. İşletme kredili satış yaptığı bir müşterisine 100 YTL tutarında iskonto yapmış ve bunu müşterinin cari hesabından düşeceğini bildirmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


19. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğin göz önünde tutulmasını esas alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


20. Hisse senetlerinin alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?


21. İşletme, işyerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?


22.
Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış tarafta kullanılmıştır?


23. Gonca İşletmesi, senetsiz ticari alacağı olan Gül Ticaret tarafından düzenlenmiş ve üzerinde muhatap Ali Öz’ün kabul imzası bulunan poliçeyi almıştır. Bu durumda poliçenin lehdarı olan Gonca İşletmesi'n in yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


24. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?


25. Bankalardan kredi kullanıldığında, aşağıdaki hesaplardan hangisine ve nasıl kaydedilir?


26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi senet iskontosunu tam olarak açıklamaktadır ?


27. Aşağıdakiler den hangisi satın alınan tesis, makine ve cihazlara ait aktif leştir ilmesi gereken giderlerden biri değildir?


28. İşletme 25.02.2005 tarihinde fabrika binasının eskiyen çatısını yenilemek amacıyla, müteahhit firmanın hakediş raporuna istinaden düzenlenen fatura karşılığında 6 000 YTL+ 1 000 YTL KDV için bir müşteri çeki ciro etmiştir. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


29. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kasa Hesabına borç kaydı yapılmasını gerektirir?


30. Peşin mal alışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?