Ticaret Hukuku 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin maddi olmayan unsurunu oluşturur?


2. Rehin sözleşmesi kaç gün içinde ilgili ticaret siciline tescil edilmelidir?


3. Ticari işlere uygulanan ticari hükümlerin uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


4. Ticaret yapması yasak olanların tacir sıfatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir sıfatının sonuçlarından biri değildir?


6. Ticaret ortaklıkları hangi anda tüzel kişilik kazanırlar?


7. Ticaret unvanında adı bulunan ortağın ortaklıktan çıkması halinde ticaret unvanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


8. Aşağıdakilerden hangisi markanın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?


9. Marka sahibinin markayı kullanma hakkını bir ücret karşılığı karşı tarafa devrettiği sözleşmelere ne ad verilir?


10. Ticaret siciline geçici olarak kayıt edilen hususlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


11. Aşağıdakilerden hangisi tescil talep edebilme yetkisine sahip değildir?


12. Ticaret siciline tescil edilen hususlar ile ilan edilen hususların etki çevresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


13. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sonucu alınan mahkeme ilamının özelliklerinden biri değildir?


14. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabetin unsurlarından biri değildir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu anlamında haksız rekabete örnek gösterilemez?


16. Türk Ticaret Kanunu gereğince ticari defterlerin incelenme amacıyla mahkemeye teslim edilmesi gereken anlaşmazlıklar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?


17. Zayi belgesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre beyana tabi defterlerden biridir?


19. Aşağıdakilerden hangisi ticaret işleri tellallığının unsurlarından biri değildir?


20. Sözleşme yapma yetkisine sahip acentalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. Ticari mümessile ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


22. Kambiyo senetlerinin cari hesaba geçirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


23. Tacir X ile Y arasında 21.05.2005'te akdedilen cari hesap sözleşmesi 30.05.2007 tarihinde sona ermiştir. X, aralarındaki alım satım işleminden doğan bir borcun hesaba iki kez geçirildiğini ve bu nedenle Y'ye fazla ödeme yaptığını fark etmiştir. X'in söz konusu alacağa ilişkin dava hakkı ne zaman zaman aşımına uğrar?


24. Bir alacağın cari hesaba geçirilmesinin sonuçlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


25. Cari hesap sözleşmesinin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


26. Kollektif ortaklığın tesciline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


27. İthalat İhracat Anonim Ortaklığı aşağıdaki ortaklıklardan hangisinde ortak olamaz?


28. Aşağıdakilerden hangisinin üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından dolayı sorumluluğu sınırlı değildir?


29. Bir kollektif ortaklık sözleşmesinde ortaklığı temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları yer almıyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


30. Kolektif ortaklıkta ortağın katılma payından doğan parasal nitelikteki haklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


31. Kollektif ortaklıklarda denetleme hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


32. Kolektif ortaklıklarda yönetim hakkının sınırlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


33. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın sona erme nedenlerinden biri değildir?


34. Kollektif ortaklıkta ortaklardan birinin ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


35. Bir kollektif ortaklığın tasfiye sürecine girmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


36. Kolektif ortaklık ortaklarının ortaklık borçlarından sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?