Ticaret Hukuku 2008 Final

1. Ticari işletme rehni sözleşmesinde mutlaka bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


2. Tüzel kişi tacirlerin ticaret unvaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


3. Haksız rekabet davasında mahkemece verilen hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Ticari mümessile ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Cari hesap sözleşmeleri için belirlenen anlaşma süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Ticaret Kanunu'na göre, kanuni istisnalar dışında, ticaret ortaklıklarının hak ehliyeti hangi konu ile sınırlanmıştır?


7. Ortaklık sözleşmesinde taraflar bir ortak amaç izlerler.
Borçlar Kanunu'na göre bahsedilen ortak amaçtan ne anlamak gerekir?


8. Kollektif ortaklıkta ortak kullandığı oydan ne zamana kadar geri dönebilir?


9. Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


10. Kollektif ortaklık ortaklarının ortaklık borçlarından sorumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


11. Kollektif ortaklıklarda temsil yetkisinin sınırlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


12. Komandit ortaklık ortaklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


13. Aşağıdakilerden hangisi komandite ortaklıkta komanditer ortağın üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu olması sonucunu doğurmaz?


14. Komandit ortaklıklarda yönetim hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15. Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklık sözleşmesinde yer alması zorunlu hususlar arasında yer almaz?


16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na uygun bir anonim ortaklık ticaret unvanı değildir?


17. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık sözleşmesinde bulunması isteğe bağlı hususlardandır?


18. Anonim ortaklık kurucularının genel kurul kararı ile aklanabilmesi için ortaklığın tescilinden itibaren kaç yıl geçmiş olmalıdır?


19. Aşağıdaki kararlardan hangisinin alınabilmesi için anonim ortaklık genel kurulunda oybirliğinin sağlanması gerekir?


20. Anonim ortaklık genel kurul toplantısına çağrı usulüne uygun olarak yapılmamışsa o genel kurul kararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


21. (X) anonim ortaklığında, genel kurul kararıyla pay sahibi olmayan (K) yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Toplantıda pay sahiplerinden (P), (K)'nın) pay sahibi olmaması nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine getirilemeyeceğini belirtmiştir.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


22. (X) anonim ortaklığının yönetim kuruluna seçilen (K)'dan görevine başlamadan önce, görevlerinden doğan sorumlarına karşı kanunen belirlenen miktarda pay senedini ortaklığa rehin olarak teslim etmesi istenmiştir. Ancak, (K), bu güvenceyi vermeyi reddetmiştir.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. (X) anonim ortaklığının yönetim kurulu üyelerinden (K)'nın ölümü üzerine diğer üyeler, geçici olarak pay sahiplerinden (N)'yi üye olarak seçmişlerdir. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


24. (X) anonim ortaklığının pay sahiplerinden (P), genel kurul toplantısında ortaklığa koyduğu sermayesine karşılık olarak faiz ödenmesinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


25. (X) anonim ortaklığının genel kurulunda alınan kararla ortaklığın sermayesi artırılmıştır. Toplantıya katılmayan, fakat, durumdan haberdar olan pay sahibi (Y), daha önce ortaklığa koyduğu sermaye oranında, artırılan sermayeye katılmak istediğini belirterek ortaklığa başvurmuştur.
Yukarıdaki olayda (Y), pay sahipliği haklarından hangisini kullanmak istemektedir?


26. Aşağıdaki hallerden hangisinde, sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen anonim ortaklık pay sahibi ortaklıktan çıkarılabilir?


27. (X) anonim ortaklığının sözleşmesine "ortaklık iki yıl arka arkaya zarar ederse infisah eder." şeklinde bir hüküm konmuştur.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


28. Üzerine yazılı itibari değerden daha düşük değerle satışa çıkarılan tahvillere ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklıkta pay senetlerinin devrine ilişkin kanuni bir yasaktır?


30. Limited ortaklıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


31. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklık müdürleri için öngörülen rekabet yasağı kapsamında değildir?


32. Limited ortaklıkta ortakların ikincil yükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


33. Poliçede kabul etmeme veya ödememe hallerinde, hamilin başvurma hakkının kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?


34. Poliçenin cirosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


35. 10.02.2007 keşide tarihli, görüldüğünde ödenecek bono, eri geç hangi tarihe kadar ödeme için ibraz edilmelidir?


36. (K), 01.02.2007 keşide ve 01.03.2007 vade tarihli bono düzenleyerek (L)'ye ciro ile teslim ediyor, (L) ise, bonoyu (H)'ye devrediyor. (H), 01,03,2007 tarihinde bonoyu (K)'ya ödeme için ibraz etmesine rağmen, (K) ödeme yapmayı reddediyor. Bunun üzerine (H), 02.03.2007 tarihinde (K)'ya ödememe protestosu çekiyor.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?