İktisat Teorisi 2007 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi bir olay değildir?


2. Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


3. A ve B gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliğinin değeri pozitif (Eab>0) ise, bu iki mal nasıl mallardır?


4. Aşağıdakilerden hangisi eşürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?


5. Ölçeğe göre azalan getiri söz konusu olduğunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRATC) şekli nasıl olur?


6. Tam rekabet piyasasında ortalama hasılat (AR) aşağıdakilerden hangisine eşittir?


7. Bir firmanın, iki yada daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretim yapması ve daha düşük fiyatla piyasaya ürününü arz etmesi durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?


8. Aşağıdakilerden hangisi birinci grup oligopol teorilerinin temel varsayımlarından biri değildir?


9. Tek bir girdi kullanan monopsoncu firmanın marjinal ürün hasılatının girdinin marjinal külfetinden büyük olması durumunda, monopsoncunun kullandığı girdiyi artırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


10. Edgeworth kutu diyagramı ile üreticiler arası denge koşulları araştırılırken, eksenlerin uzunluğu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


11. Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin GSYİH'ya konu olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi işgücüne katılım oranını ifade eder?


13. Bir mal veya hizmetin GSYİH'ya konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi doğal büyüme oranının belirleyicilerinden biri değildir?


15. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın temel varsayımlarından biri değildir?


16. Klasik iktisadın para arzı ile fiyat düzeyini ilişkilendiren yaklaşımına ne ad verilir?


17. Bir firmanın ne kadar işgücü istihdam edebileceği sorusunu yanıtlamak için hesaplanan ve ilave emeğin hasılaya katkısını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


18. Keynes'e göre belirli bir zaman diliminde yapılan harcamaların tümüne ne ad verilir?


19. Fabrikalar, makineler, işyerleri ve üretim sürecinde kullanılan diğer dayanıklı malları içeren yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


20. Yatırımlardaki finansal kısıtlamalar düşünüldüğünde, geçerli faiz oranında bireylerin borç alabilecekleri para miktarının sınırlandırılmasına ne ad verilir?


21. Cambridge tipi miktar kuramında paranın aşağıdaki işlevlerinden hangisine daha fazla önem verilmektedir?


22. Aşağıdakilerden hangisi paranın dolaşım hızının düşmesine neden olur?


23. Kredi olarak verilen fonların tamamının bankacılık sistemi dışına sızması veya nakit olarak tutulması halinde geri dönüş oranının değeri kaçtır?


24. Faiz oranlarının düşebildiği en alt düzeye düştüğü, LM eğrisinin yatay olduğu ve para miktarındaki değişmelerin gelir düzeyini değiştirmediği duruma ne ad verilir?


25. Sermaye hareketlerinin büsbütün yasaklandığı durumda BP eğrisinin şekli nasıl olur?


26. Ödemeler bilançosu denge eğrisinin sağında kalan alan aşağıdakilerden hangisini gösterir?


27. Cari işlemler dengesindeki açığın sürekli olarak faiz oranının yükseltilmesinden kaynaklanan sermaye girişi ile giderilmesi gelecekte aşağıdaki sorunlardan hangisini yaratır?


28. Toplam arz eğrisi (AS) sabitken, toplam talep eğrisi (AD) sola kayarsa hasıla ve fiyat düzeyi nasıl etkilenir?


29. Ücret ve fiyatlarla ilgili katılıklar pozitif eğimli toplam arz eğrisine yol açmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ücret ve fiyat yapışkanlığını açıklamak için geliştirilen yaklaşımlardan biri değildir?


30. Para arzındaki artış sonucu aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisinde azalma beklenir?


31. Açık iş sayısı ile işsiz sayısı arasındaki negatif ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


32. Teknolojik gelişmenin yokluğunda bile fiziki ve beşeri sermayenin ekonomik büyümeyi sürdürebildiğini ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?


33. Uzun dönemde işçi başına hasılanın düzeyi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?


34. Merkezi hükümetin Merkez Bankası aracılığıyla para basarak gelir elde etmesine ne ad verilir?


35. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının amaçlarından biri değildir?


36. Kısa dönemde ortaya çıkan, özellikle fiyat düzeyi ve çıktıdaki dalgalanmaları azaltmaya yönelik politikalara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?