Genel Muhasebe 2008 Final

1. Hammadde ve malzemeyi, işgücü, teknoloji ve enerji gibi unsurları kullanarak mamule dönüştürme eylemlerine ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi hem gelir tablosunda hem de bilançoda yer alır?


3.

Bu hesap çizelgesi aşağıdaki hesaplardan hangisine aittir?


4.

Bu yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


5. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Nakit : 500
Banka mevduatı : 9.700
Binalar : 17.800
Banka kredileri : 18.000
Bu değerlerle işe başlayan bir işletmenin öz sermayesi kaç YTL dir?


6. Mali işlemler, muhasebeye yansıtılırken onların hukuki biçimlerinden çok özlerinin esas alınmasını öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?


7. I. Mal satın alma maliyeti ile ilgili tüm giderler Ticari Mallar Hesabında izlenir.
II. Satışla ilgili giderler için Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlandırılır.
III. Her satış işleminde "satılan malın maliyeti" ayrıca muhasebeleştirilir.

Aralıklı envanter kayıt yöntemi ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Dönem net kârı veya zararı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


9. İşletme 400 YTL lik senetsiz alacağına karşılık müşterisinden 440 YTL nominal değerli, 90 gün vadeli bir bono aldığında, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


10. İşletmenin pazarlama-satış bölümünde kullanılan bilgisayar yazıcısı için 250 YTL ye toner satın alınmıştır. Bu gider, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydedilir?


11.

İşletmenin "A" Bankası'ndan temin ettiği 100.000 YTL limitli ve %10 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Bu bilgilere göre işletme hesaptan en çok kaç YTL daha çekebilir?


12. Banka kredileri hesabının alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?


13. Aşağıdaki işlemlerden hangisi "Satıcılar Hesabı"nı alacaklandırır?


14. Ödenecek Katma Değer Vergisi Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


15. "Ödenmiş Sermaye" bilançoda ne şekilde yer alır?


16. İşletmenin sahip olduğu değerler aşağıdaki gibidir:
Kasa : 10.000 YTL
Alınan çekler : 25.000 YTL
Verilen çekler : 2.000 YTL
Ticari mallar : 45.000 YTL
Borç senetleri : 35.000 YTL
Alınan avanslar : 3.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç YTL dir?


17. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyet gideridir?


18. İşletme, boş duran bir işyeri binasını kiraya vermiş ve gelecek 15 aylık kira bedelini 02.01.2008' de tahsil etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?


19. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter işlemlerinden biridir?


20. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu envanter işlemlerinden önce yapılır?


21. Envanter kayıtlarından sonra Ticari Mallar Hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?


22. İşletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir:

Kasa sayımı sonucunda 5.000 YTL nin mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?


23. Duran varlıklar aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisine göre muhasebeleştirilir?


24. İşletme 100,000 YTL maliyetli makineleri için %20 normal amortisman oranı üzerinden amortisman ayıracaktır.
Bu bilgilere göre amortisman hesaplanan ikinci yıl sonunda Birikmiş Amortismanlar Hesabı'nın durumu aşağıdakilerden hangisidir?


25. Bankalara olan kredi borçlarıyla ilgili envanter işlemleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


26. İşletmenin açık hesabının bulunduğu satıcı tarafından, dönem sonunda sağlanan ıskontonun muhasebeleştirilmesi ile ilgili yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


27. İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabı 'nda kayıtlı olan 50.000 YTL den 5.000 YTL lik kısmın gelecek hesap dönemine ait yakıt gideri olduğu belirlenmiştir.
Bu bilgilere göre dönem sonunda borçlandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir?


28. Dönem içinde gerçekleşmiş fakat henüz tahsil edilmemiş gelirler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


29. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifinde yer alır?


30. I. Varlıklar işletmede kullanılma amacına göre dönen ve duran olmak üzere iki gruba ayrılır.
II. Dönemin faaliyet sonuçları üç ana gruba ayrılarak raporlanır.
III. Varlıklar net değerleriyle; gelirler brüt tutarlarıyla raporlanır.
IV. Aktif ve pasif toplamları daima birbirine eşittir.

Yukarıdakilerden hangileri sadece bilanço için doğrudur?