Genel Muhasebe 2007 Bütünleme

1. Aşağıdakiler den hangisi genel muhasebenin görevlerinden biri değildir?


2. Bir işletmenin normal faaliyet dönemi yada bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin sonucu:

Gelirler-Giderler=Kâr/Zarar

şeklinde, aşağıdaki tablolardan hangisinde görülür?


3. Bir işlemin etkisine göre ilgili hesabın borç ya da alacak yanına Mk. kez kayıt yapılmasına ne ad verilir?


4. Aşağıda muhasebe ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Varlık, borç ve sermayenin tür, miktar ve tutar olarak belirlenmesine ne ad verilir?


6. Tarafsızlığın, gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?


7.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


8. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?


9. Gonca İşletmesi, senetsiz ticari alacağı olan Gül Ticaret tarafından düzenlenmiş ve üzerinde muhatap Ali Öz'ün kabul imzası bulunan poliçeyi almıştır. Bu durumda poliçenin lehdarı olan Gonca İşletmesi'nin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


10.

Bina alımıyla ilgili yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?


11. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi veya kuruma açık kredi açılabilmesi için aranan koşullardan biri değildir ?


12. İşletme 05.03.2007 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin açtığı bir ihaleye girebilmek için devamlı iş yaptığı Garanti Bankasından karşılıksız ve kefaletsiz 900 YTL tutarlı bir teminat mektubu almış ve 9 YTL komisyonu aynı banka nezdindeki ticari mevduat hesabından ödemiştir.

Bu bilgilere göre bankadan alınan teminat mektubunun ihaleyi veren kuruma verilmesine ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hanaisidir?


13.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


14. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


15. "Ödenmemiş Sermaye" aşağıdaki mali tablolardan hangisinde ve ne şekilde yer alır?


16. Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez?


17. İşletmenin iştiraki olan bir şirketten alacağı temettü (kâr payı) geliri hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?


18. İşletme, genel yönetim birimlerine ait elektrik giderinin otomatik ödeme talimatı gereği bankadan ödendiğini öğrendiğinde, aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisini yapmalıdır?


19. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanterde yapılır?


20. Bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin, çeşitli ölçütler kullanılarak belirlenmesine ne ad verilir?


21. İşletmenin 40 000 YTL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Bu bilgilere göre yapılması gerekli yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


22.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


23. İşletmenin Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri için hesaplanan amortisman (itfa) payının muhasebeleştirilmesinde endirekt kayıt şekline göre, alacaklandırılması gerekli hesap aşağıdakilerden hangisidir?


24. Maliyeti 80 000 YTL ve normal kullanım süresi (ömrü) 5 yıl olan bir makine için azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplanacaktır. Bu makinenin kullanıldığı ikinci yılın sonunda ayrılması gereken amortisman gider payı kaç YTL dir?


25. İşletmenin Borç Senetleri Hesabı'nın kalanı 950 YTL, borç senetlerinin peşin değeri ise 775 YTLJ dır. Tasarruf değeri ölçüsünün uygulanması durumunda yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


26. İşletme, bir ticari bankanın açtığı kredi hesabından bir miktar para çektiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?


27. İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği 30 YTL lik kırtasiye malzemesinden 24 YTL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır.

Bu bilgilere göre envanter kaydı nasıl yapılır?


28. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'nın borcuna devredilerek kapatılamaz?


29. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?


30.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?