Ticaret Hukuku 2008 Bütünleme

1. Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


2. Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisinin tacir sıfatını kazanması mümkün değildir?


3. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin açıklık ilkesinin bir sonucudur?


4. Tamamlayıcı yemine ne zaman başvurulur?


5. Aracı acentanın müvekkili adına sözleşme yapması haline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Tüzel kişiler aşağıdakilerden hangisine ortak olamazlar?


7. Bir ortağın rekabet yasağına aykırı davranması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz?


8. Kollektif ortaklıkta payın devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. Komandit ortaklıkta tek komandite ortağın ortaklıktan ayrılması durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


10. Aşağıdaki hallerden hangisi sözleşmede aksine hüküm yoksa komandite ortaklığın feshi sonucunu doğurmaz?


11. Komandit ortaklıklarda komanditer ortağın ortaklığı ortak sıfatıyla temsil etmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


12. Anonim ortaklık kurucularından hukuki sorumlulukları nedeniyle tazminat istenmesi hakkı, zarar doğuran fiilin gerçekleşme tarihinden itibaren kaç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar?


13. Anonim ortaklıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


14. Anonim ortaklıklarda paradan başka sermaye karşılığı olan pay senetlerinin devredilebilmesi için ortaklığın tescilinden itibaren kaç yıl geçmiş olmalıdır?


15. Anonim ortaklıklarda genel kurul toplantısına katılma hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


16. Anonim ortaklık genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma yetkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


17. Anonim ortaklık genel kurul toplantısı ve gündeminin aşağıdakilerden hangisinde ilanı zorunludur?


18. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunu doğurmaz?


19. (X) anonim ortaklığının yönetim kurulu üyelerinden (M)'nin temsil yetkisi 50.000 YTL ve şube işleriyle sınırlandırılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


20. Anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta pay sahibi sıfatının sona erme nedenlerinden biri değildir?


22. (X) anonim ortaklığının yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısında sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin karşı çıkmaları nedeniyle ibra edilememiştir.
Yukarıdaki olayda, pay sahiplerinin hangi tür haklarını kullandıklarından bahsedilebilir?


23. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıktaki özel kategori pay türlerinden biri değildir?


24. Anonim ortaklığın tahvil çıkarabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin karar vermesi gerekir?


25. Ayın karşılığı çıkarılan pay senetlerinin, ortaklığın tescilinden 6 ay sonra devredilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


26. Anonim ortaklıklarda payın devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


27. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta ortaklar kuruluna özgü yetkilerden biri değildir?


28. Limited ortaklık müdürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


29. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarından değildir?


30. Poliçeye imza koyarak sorum altına giren herkesin, diğerlerinin sorumundan ayrı ve bağımsız olarak sorum altına girmesine ne ad verilir?


31. Temsil ettiği hakkın türü açısından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


32. Muhatap hangi andan itibaren poliçeden sorumlu hale gelir?


33. Çekten doğan anlaşmazlıklar nedeniyle hamilin açacağı davalarda zamanaşımı süresi ne kadardır?


34. (X), 01.01.2007 tarihinde, ödeme ve düzenleme yeri İzmir olan 5.000 YTL bedelli ve %10 faiz şartı içeren bir çek keşide ederek (L)'ye teslim etmiştir. (L) ise, yalnızca imzasını atarak çeki (H)'ye devir ve teslim etmiştir.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


35. 15.05.2007 tarihinde İzmir'de düzenlenen ve ödeme yeri Ankara olan çek hangi tarihe kadar ödeme için ibraz edilmelidir?


36. Aşağıdaki çeklerden hangisi geçersizdir?