İktisat Teorisi 2006 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi bir olay değildir?


2. Bir mala ilişkin sol yukarıdan sağ aşağıya doğru çizilen talep eğrisi nasıl bir fonksiyondur?


3. Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?


4. Bir mala ilişkin gelir esnekliği pozitif ve birden büyük (E_G>1) ise, bu mal nasıl bir maldır?


5. Hazırda bulunan malların satışına yada bunların satın alınmasına imkan verecek kadar bir süreyi kapsayan üretim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


6. Üretimi bir birim artırabilmek için katlanılması gereken ek maliyete ne ad verilir?


7. Tam rekabet piyasasında ortalama hasılat (AR)aşağıdakilerden hangisine eşittir?


8. Aşağıdakilerden hangisi doğal monopolün oluşmasına neden olan faktörlerden biri değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasına bir örnektir?


10. Monopson piyasasında, belli bir girdinin kullanılan miktarı bir birim artırıldığında toplam maliyette oluşacak artışa ne ad verilir?


11. Edgeworth kutu diyagramında, tüketiciler arası denge noktalarını birleştiren eğriye ne ad verilir?


12. Enflasyon oranı ve işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi işgücüne katılım oranını ifade eder?


14. Aşağıdakilerden hangisi reel döviz kurunun düşmesine neden olur?


15. Klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen miktar kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi fiyat düzeyinin yükselmesine neden olur?


16. Emeğin marjinal fiziksel ürünü ile ürün fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17. Keynes'e göre reel tüketim aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir?


18. Vergi oranları düşürülüp, kamu açıkları borçlanma ile finanse edildiğinde, vergi indirimlerinin tüketim üzerine bir etkisinin olmayacağını savunan hipotez Aşağıdakilerden hangisidir?


19. Tüketimi sürükleme hipotezine göre, aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi ile reel gelir arasındaki istikrarlı ilişkiyi yaratan etkenlerden biri değildir?


20. Herhangi bir servetin paraya çevrilebilme özelliğini veya paraya dönüştürülme kolaylığını belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?


21. Mal piyasasındaki ayarlamaların para piyasasına göre daha yavaş olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


22. Bir ekonomide para ve mal piyasalarında denge sağlanmış iken, IS eğrisinin sola doğru kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


23. Bir ülkede ödemeler dengesi fazlası söz konusu ise, dengeyi sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir ?


24. Bir ülke parası değer kaybettiği zaman net ihracatın geçici olarak artması ve daha sonra düşmesine ne ad verilir?


25. I. İkame etkisi
II. Reel balans etkisi
III. Faiz oranı etkisi
IV. Açık ekonomi etkisi
Yukarıdakilerden hangileri toplam talep eğrisinin negatif eğime sahip olmasının nedenlerinden değildir?


26. Toplam talep eğrisi (AD) sabit iken, toplam arz eğrisinin (AS) sağa kayması ekonominin dengesini nasıl etkiler?


27. Toplam arz konusunda geliştirilmiş pek çok modelin ortak sonucuna göre, toplam arz eğrisinin kısa ve uzun dönemdeki şekli nasıldır?


28. Gizli işsizler grubunu oluşturan bireylerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


29. Bir ekonomide, toplam talebin tam istihdamı yaratmada yetersiz olduğu zaman ortaya çıkan durgunluklar sonucu oluşan işsizliğe ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi optimal işsizlik oranını ifade eder?


31. Sermayenin marjinal ürünü 0,25 iken, sermaye stokundaki 100 birimlik artış hasıla miktarını kaç birim artırır?


32. Üretim fonksiyonunun aşağıya doğru kavis alan bir eğri şeklinde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


33. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda teknoloji kavramını ifade eder?


34. Aşağıdakilerden hangisi Keynesçi modele göre, istikrarsızlığın nedenlerinden biri değildir?


35. Merkez Bankasının bankalara verdiği borçlar karşısında istediği faiz oranına ne ad verilir?


36. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçlarından biri değildir?