Yönetim ve Organizasyon 2006 Ara Sınav

1. Çalışanlar için iş tanımlarının hazırlanması aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamında yer alır?


2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?


3. Yönetim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdaki yönetim teorilerinden hangisini benimseyen işletmeler üretim hattı üzerinde durur ve iç ilişkileri benimser?


5. Haksız rekabete yol açılmaması yönetim teorisinin gelişimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?


6. İşletmelerde daha az girdi ile istenilen çıktıyı elde etmeye ne ad verilir?


7. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisi benzer işlerin bir yöneticinin emrinde koordine edilmesi gerektiğini belirtir?


8. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


9. Üretim, imalat, uyumlaştırma ve sıra bakımı gibi işler Fayol'un işletme faaliyetlerinden hangisinin kapsamında yer alır?


10. İşletmelerin insana karşı daha duyarlı olabilmesi için ortaya çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?


11. Molaların uzunluğu, işgünü saatleri ve çalışanların verimliliği konuları üzerine yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi endüstri devriminin sonuçlarından biri değildir?


13. İşletmede faaliyetlerin gruplarla yapıldığını, bireyselliğin tam anlamıyla söz konusu olmadığını ifade eden yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi Chester Barnard'ın belirttiği biçimsel örgütü oluşturan alt sistemlerden biri değildir?


15. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?


16. Aşağıdakilerden hangisi durumsal yaklaşımın yararlandığı, sosyolojiden alınan varsayımlardan biri değildir?


17. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üst sistemidir?


18. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının işletme yöneticilerine sağladığı yararlardan biri değildir?


19. Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistemlere örnektir?


20. Yeni ve sürekli gelişmelerin olduğu bir çevrede çalışmak yada hiyerarşik yapıda belirlenen rollerin dışında faaliyet göstermek gerektiği zaman kullanılması gereken örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


21. İşletmede bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesine ne ad verilir?


22. Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeyi simgeleyen kavrama ne ad verilir?


23. Durumsallık yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. İşletme yapısını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


25. Bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasına ne ad verilir?


26. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin organizasyon üzerindeki etkilerini incelemek için yapılan araştırmalardan biridir?


27. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansman politikaları arasında yer alır?


28. Planı ortaya çıkarmak için izlenen sürece ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların özelliklerinden biri değildir?


30. Örgütleme sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatılması için gerekli olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


31. Faaliyetlerini dar bir alanda gerçekleştiren ve tek bir ürün üzerinde yoğunlaşan işletmeler için uygun olan faaliyet bölümlendirmesi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


32. Organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimlerin temel hedeflere yönelik olması gerektiğini ifade eden örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


33. Örgütlenme sürecinin ilaşaması aşağıdakilerden hangisidir?


34. Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesini gösteren bütçe aşağıdakilerden hangisidir?


35. Planlama ve örgütleme arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


36. Aşağıdakilerden hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında ver almaz?