Genel Muhasebe 2006 Bütünleme

1. Bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürebilecek nakit gücü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini göstermektedir?


3. Bir işlemin etkisine göre ilgili hesabın borç yada alacak yanına ilk kez kayıt yapılmasına ne ad verilir?


4. Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikteki işlemlerin kaydedilmesinde uyulması zorunlu olan kurallardan biri değildir?


5. Aşağıdakilerin hangisinden yararlanılarak dönem sonu bilançosu düzenlenir?


6. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt esasına olanak sağlar?


7.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


8.
Bu yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. İşletme, işyerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?


10. İşletme 11.08.2005 tarihinde 1 000 YTL müşteri çeki vererek bir arsa satın almış, noter masrafı ve vergi resim harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


11. Çıkarılmış tahviller geri ödenme tarihinde ödendiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?


12. "Y" İşletmesinin 29.02.2005 tarihinde "T" Bankasındaki Banka Kredileri Hesabının durumu aşağıdaki gibidir,

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


13. İşletme 27.09.2003 tarihinde 2 000 + 360 KDV olmak üzere kredili mal satın almıştır, İşletme alış kaydını yapmış olduğu bu malın yarısını istenilen kalitede olmaması nedeniyle iade etmiştir. İade edilen mala isabet eden KDV tutarı 180 YTL dir. Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


14. Mutlu Ltd.Şti.'nin Haziran ayında personeline ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Brüt ücret 2 000 YTL SSK primi işçi payı 280 YTL SSK primi işveren payı 330 YTL Gelir vergisi 440 YTL Damga vergisi 12 YTL Bu bilgilere göre ücretin tahakkuk kaydında "Personele Borçlar Hesabı" kaç YTL alacaklandırılacaktır?


15. Ödenmemiş sermaye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


16. Tekin Anonim Şirketi'nin özkaynakları içinde yer alan yedeklere ait bilgiler aşağıdaki gibidir: MDV Yeniden Değerleme Artışları 900 Olağanüstü Yedekler 600 Hisse Senedi İhraç Primleri 100 Statü Yedekleri 300 Yasal Yedekler 700 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 400 Bu şirketin "kâr yedekleri" toplamı kaç YTL'dir?


17. Aşağıdakilerden hangisi gider hesabıdır?


18. İşletme, 15 Mayıs 2005 itibariyle iştiraki olan "X" AŞ'den 10 000 YTL tutarında kâr payı gelirine hak kazandığını öğrenmiştir. Kâr payı ödemeleri belirtilen tarihi izleyen bir ay içinde yapılacaktır. Bu bilgilere göre, 15.05.2005' de aşağıdakilerden hangisi yapılır?


19. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile Genel Geçici Mizandaki bilgilerin karşılaştırılması durumunda ortaya çıkan farkların giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?


20. Ticari Kâr ve Mali Kâr kavramları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


21.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


22. Bir işletmede kasa sayım noksanı tesbit edilmesi ve kasa sorumlusunun bulunmaması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?


23. Maliyeti 80 000 YTL ve normal kullanım süresi (ömrü) 5 yıl olan bir makine için azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplanacaktır. Bu makinenin kullanıldığı ikinci yılın sonunda ayrılması gereken amortisman gider payı kaç YTL'dir?


24. Aşağıdakilerden hangisi amortismanı doğru olarak açıklamaktadır?


25. Dönem sonu envanteri sırasında, işletmenin satıcı Cem Limited Şirketi'ne olan 300 YTL tutarlı senetsiz borcunu İş Bankası'na havale (EFT) talimatı vererek ödediği, fakat bu işlemin kaydının unutulduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


26. İşletmenin Borç Senetleri Hesabının durumu aşağıdaki gibidir:

31.12.2004 itibariyle borç senetlerinin tasarruf değeri ise 77 500 YTL olarak belirlenmiştir. İşletme tasarruf değerini uyguladığı takdirde, dönemsonu bilançosunda Borç Senetleri Reeskontu kaç YTL olarak yer alır?


27. Aşağıdaki hesaplardan hangisi "690 Dönem Kârı veya zararı Hesabı"nın alacağına devredilen hesaplardan biri değildir?


28. İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği 30 YTL lik kırtasiye malzemesinden 24 YTL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır.


29. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?


30.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?