Ticaret Hukuku 2007 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi ticari bir iş değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi ticari hükümlerin uygulanma sırasını doğru olarak göstermektedir?


3. Ticari işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


5. Aşağıdakilerin hangisinde ticaret ortaklıklarının tacir sıfatını kazanma anı doğru olarak verilmiştir?


6. Ticaret ortaklıklarının ticaret unvanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


7. Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret unvanını kullanma hakkı sona erer?


8. İşletme adıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


9. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na uygun bir ticaret unvanıdır?


10. Markalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


11. Türkiye'deki ticaret sicili kayıtları aşağıdakilerden hangisinde ilan edilir?


12. Ticaret ortaklıklarının ancak ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanmaları karşısında söz konusu tescile ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


13. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin açıklık ilkesinin bir sonucudur?


14. Ticaret siciline tescili gerektiği halde tescil edilmemiş bir konunun üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


15. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeni ile açılabilecek davalardan biri değildir?


16. Hangi halde müşteriler haksız rekabet davası açabilirler?


17. Haksız rekabet davası sonucunda verilen hükme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


18. Sınırları dürüstlük kuralları ile belirli olan rekabet özgürlüğünün sınırları aşılmış ise, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


19. Aşağıdakilerden hangisi onamaya tabi defterlerden biridir?


20. Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin defter sahibi lehine kanıt olarak kullanılamadığı bir haldir?


21. Tamamlayıcı yemine ne zaman başvurulur?


22. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir?


23. Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilin temsil yetkisinin yasal sınırlarından biridir?


24. Aracı acentanın müvekkili adına sözleşme yapması haline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


25. Komisyoncunun ücrete hak kazandığı an aşağıdakilerden hangisidir?


26. Cari hesaba geçirilen kalemlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


27. Cari hesap sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?


28. Cari hesapta anlaşma süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Cari hesapta hesap devresi sonunda saptanan bakiyeyi gösteren çizelgeye süresinde itiraz edilmemiş olması durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


30. Kolektif ortaklığın ticaret siciline tescilini talep etme süresi ne zaman işlemeye başlar?


31. Tüzel kişiler aşağıdakilerden hangisine ortak olamazlar?


32. Kolektif ortaklıkta denetleme hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


33. Bir ortağın rekabet yasağına aykırı davranması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz?


34. Kollektif ortaklıkta ortakların ortaklık borçlarından sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


35. Kolektif ortaklıkta payın devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


36. Kolektif ortaklıkta bir ortağın kişisel alacaklısının talebi üzerine feshe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?