Ticaret Hukuku 2006 Ara Sınav

1. Ticari işletme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2. Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Borçlar Kanununa göre adi işlerde, sözleşmede öngörülmüşse veya yasanın açık hükmü varsa müşterek borçlular arasında nasıl bir sorumdan bahsedilebilir?


4. Aşağıdaki işlerden hangisi ticari iş sayılamaz?


5. Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Kısıtlıya ait bir ticari işletmede cezai hükümler açısından kim tacir gibi sorumlu olur?


7. Ticari iş karinesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Ticaret yeri olarak bizzat işletmeyi tanıtmaya ve benzer işletmelerden ayırmaya yarayan ticari ad aşağıdakilerden hangisidir?


9. Marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesinin zorunlu olduğu ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?


11. Ortaklık tarafından düzenlenecek mektup ve belgelerde ortaklığın unvanıyla birlikte esas sermaye miktarının da gösterildiği ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?


12. Görevleriyle ilgili işlemiş oldukları suçlardan dolayı ticaret sicili memuru ve yardımcıları hakkında ne yapılır?


13. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu açısından her tacirin ticaret siciline kaydettirmesi gereken hususlardan biri değildir?


14. Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15. Ticari işletme sayılmayan işletmelerde (esnaf işletmesi) ticari mümessil, ancak ticaret siciline kayıt suretiyle atanabilir.
Ticaret sicilinin buradaki rolü nasıldır?


16. Haksız rekabete neden olan failin kusurunun bulunmaması halinde, haksız rekabet nedeni ile faile karşı açılabilecek hukuk davaları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?


17. Sıvı gaz bayiliği yapan bir tacirin, aynı işle uğraşan rakibinin tüplerden gaz çalarak eksik gaz sattığı ve iflasın eşiğinde olduğu yolunda söylentiler çıkararak onun itibarını zedelemesi, TTK'na göre aşağıdaki özel haksız rekabet hallerinden hangisine girer?


18. Haksız rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


19. Yevmiye defteri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olabilmesi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. Uyuşmazlığın taraflarından biri (tacir) diğer tarafın defterlerinin içeriğini kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir. Bunun üzerine diğer taraf defterlerini mahkemeye ibraz etmiştir.
Bu defterlerin usulüne uygun tutulmamış olduğunu tespit eden hakimin yapacağı işlem aşağıdaki lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


22. Ticari mümessilin atanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. Aşağıdaki bağımlı tüccar yardımcılarından hagisi en kapsamlı temsil yetkisine sahiptir?


24. Bir alışveriş mağazasındaki satış görevlileri ve kasa memurları hangi tüccar yardımcıları grubuna girmektedir?


25. Cari hesaba geçirilen alacakların akıbeti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


26. Cari hesabın tasfiyesi sonunda kabul edilen bakiye veya faiz bakiyelerine ilişkin dava açma hakkı için öngörülen zamanaşımı ne kadardır?


27. Cari hesap sözleşmesinde alacak ve borç kalemleri ne zaman takas edilir?


28. Ortaklık sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


29. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın unsurlarından biri değildir?


30. Aşağıdaki aşamalardan hangisinin gerçekleştirilmesi ile kollektif ortaklığın kurulması işlemi tamamlanmış olur?


31. Kollektif ortaklıklarda denetleme hakkı aşağıdaki lerden hangisi tarafından kullanılamaz?


32. Kollektif ortaklıklarda rekabet yasağına aykırı davranmaktan doğan talep hakkına ilişkin 3 aylık zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?


33. Ortağın, kollektif şirkete sermaye borcu ne zaman muaccel olur?


34. Kollektif ortaklığın feshi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


35. Kollektif ortaklığın tasfiyesinde, ortaklığın hak ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


36. Kollektif ortaklıkta, ortak olan tasfiye memurlarının sözleşmede öngörülmemiş veya sonradan bir kararla kabul edilmemiş olması halinde ücret isteklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?