Muhasebe Uygulamaları 2009 Ara Sınav

1. Dönemsonu muhasebe işlemlerinin yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter işlemlerinden biridir?


3. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nda yer alan değerleme ölçülerinden biri değildir?


4. Türk parasının üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?


5. Yapılan araştırma sonucunda, kasa noksanının ödenen banka kredisinin kaydının unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


6. 31 Aralık tarihinde "G" işletmesinin kasasında 3.000 Dolar vardır. Maliye bakanlığınca ilan edilen değerleme kuru 1 Dolar=1,40 TL dir. Yabancı Paralar yardımcı hesabının durumu ise şöyledir.

Bu bilgilere göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


7. Bir işletmenin dönem sonunda Alıcılar Hesabı yardımcı hesapların borç ve alacak toplamları şöyledir:

Bu bilgilere göre Alıcılar Hesabının borç kalanı kaç TL dir?


8. Alıcılar Hesabının dönemsonunda yapılan kontrolünde müşterinin senetsiz borcuna karşılık verdiği senedin kaydının unutulduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


9. Alacak senetleri reeskontu hangi mali tabloda ne şekilde yer alır?


10. Aralıklı envanter yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


11. "E" işletmesinin (R) malı ile ilgili bilgiler şöyledir:

Dönemsonunda 50 adet (R) malı bulunmaktadır. Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre satılan malın maliyeti kaç TL dir?


12. Devamlı envanter yönteminde kanuni fireler hangi hesabın ne tarafına kaydolunur?


13. Aşağıdaki maddi duran varlıkların hangisi için amortisman hesaplanmaz?


14. İşletme 1 Ekim 2008 tarihinde 30.000 TL ye satın aldığı binek otomobile %20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulayacaktır. Bu bilgilere göre 1. yıl ayrılacak amortisman payı kaç TL dir?


15. 50.000 TL maliyetli ve 20.000 TL birikmiş amortismanlı bir makine yarısı çek, yarısı senetle 40.000 TL ye satılmış ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır.

Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


16. Aşağıdakilerden hangisi Banka Kredileri Hesabıyla ilgili envanter işlemlerinden biri değildir?


17. Banka kredilerine yürütülen faizlerin kaydında aşağıdakilerden hangisi yapılır?


18. Borç Senetleri Reeskontu aşağıdaki mali tabloların hangisinde ne şekilde yer alır?


19. Gerçekleşen fakat tahsil edilemeyen gelirlere ilişkin alacaklar hangi hesaba nasıl kaydedilir?


20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi doğrudan Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez?


21. 7/A seçeneğinde dönem içinde ödenen haberleşme gideri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?


22. Gelirler ve Kârlar genel olarak aşağıdakilerden hangisinde artış yaratırlar?


23. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde ver almaz?


24. İşletmenin bilanço kalemlerine ilişkin işlemler şöyledir:
Kasa : 10.000
Taşıtlar : 40.000
Ticari Mallar : 30.000
B. Amortismanlar : 5.000
Banka Kredileri : 27.000
Öd.Vergi ve Fonlar : 8.000
Alacak Senetleri : 15.000
Satıcılar : 20.000
Bu bilgilere göre işletmenin özkaynak tutarı kaç TL dir?


25. İşletmenin faaliyet kârı dışında kalan, hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan özkaynak unsuruna ne ad verilir?


26. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sermaye : 20.000 TL
Ödenmemiş Sermaye : 5.000 TL
Kâr Yedekleri : 7.000 TL
Dönem Net Kârı : 4.000 TL
Ticari Mallar : 10.000 TL
Bu bilgilere göre işletmenin özkaynak tutarı kaç TL dir?


27. Bilanço ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. Aşağıdakilerden hangisi hem bilançoda hem de gelir tablosunda yer alır?


29. "B" İşletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari kâr : 20.000 TL
Eksik değerlenen varlıklar : 5.000 TL
Vergiden muaf gelirler : 1.000 TL
Kanunen kabul edilmeyen giderler : 2.000 TL
Bu bilgilere göre işletmenin mali kârı kaç TL dir?


30. Pazarlama satış ve dağıtım giderleri, gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?