Genel İşletme 2007 Bütünleme

1. İşletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara ulaşabilme derecesine ne ad verilir?


2. İnsan gereksinimlerinin karşılanması için mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği ekonomik birime ne ad verilir?


3. Yeryüzündeki doğal kaynaklar işletmelerin hangi çevresini oluşturur?


4. Eski büyük kentlerin çoğunluğunun nehir, göl ve deniz gibi su yolları çevresine kurulması hangi kuruluş yeri etkenine bağlanabilir?


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sürekli ve dengeli büyüyen işletmeleri tanımlamakta kullanılır?


6. Bir üründe olmayan özellikleri var gibi gösteren aldatıcı reklamlar ana etik sorun konularından hangisinin kapsamında yer alır?


7. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karar almaya ilişkin rolleri arasında yer alır?


8. Max Weber'in öncülüğünü yaptığı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Örgütleme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


10. İşletme stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını gerekli kılan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?


12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir?


13. İşletmelerde başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak için yapılan çalışmaya ne ad verilir?


14. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir performans değerleme sisteminde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?


15. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasında kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri değildir?


16. Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi tüketim malları sınıflandırmasında yer almaz?


18. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisinin aşamalarından biri değildir?


19. Potansiyel müşterilere ürün hakkında bilgi vererek, belirli bir ürün grubu için talep yaratmaya yönelik reklam çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


20. Belirli bir amaca ulaşmak ve bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluşturulan planlanmış ve düzenleştirilmiş bir dizi satış çabasına ne ad verilir?


21. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmiş insanların ve işlemlerin belirli bir çevrede işlem görmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?


22. Hataların anında görüntülenmesi ve düzeltici eylemlere girişilmesi üretim sistemi öğelerinden hangisinin kapsamında yer alır?


23. Bütün araç-gereç ve makinelerin bir üretim hattı ya da kayan şerit etrafına yerleştirildiği üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlaması yapılırken kullanılan yöntemlerden biri değildir?


25. Aşağıdakilerden hangisi önleyici bakım içinde yer almaz?


26. Günümüzde bilgisayar destekli bilgi işleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


27. İşletme faaliyetleri sırasında oluşan verilerin toplanmasını, işlenmesini ve duruma göre ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlayan bilgi sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir?


28. Gelir tablosu aşağıdaki hesaplardan hangisinden yararlanılarak hazırlanır?


29. Büyük defterde yer alan hesaplar sene sonunda borç ve alacak toplamları ile hesap kalanları üzerinden aşağıdaki çizelgelerden hangisine aktarılır?


30. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyacının belirlenmesinde kullanılır?


31. İşletmelerin üretim kalitesini yükseltmek, maliyetleri azaltmak nedeniyle yaptıkları yatırımlara ne ad verilir?


32. Proforma tabloların hazırlanmasında en yaygın kullanılan finansal planlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?


33. Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların sağladığı faydalardan biri değildir?


34. Aşağıdakilerden hangisi para arzını ve likiditeyi düzenlemek için açık piyasa işlemleri yapan kurumdur?


35. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletmelerin yabancı ülkeye giriş yollarından biri değildir?


36. Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki işletmenin dış ülkelerde müşteri bulmasını sağlayan işletmelere ne ad verilir?