Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2006 Fin

1. Bir ekonomide, fon arz ve talep edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, fon akımını sağlayan araçlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya ne ad verilir?


2. Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?


3. Aşağıdakilerden hangisi ticari kredinin özelliklerinden biri değildir?


4. Nominal değeri 1 YTL ve satış fiyatı 0,8 YTL olan 1 yıl vadeli sıfır kuponlu bir tahvilin getirişi yüzde kaç olur?


5. İMKB'de, açığa satış ne demektir?


6. İMKB'de, aşağıdaki piyasalardan hangisi doğrudan şirketlerin kasasına nakit girişi sağlar?


7. Gelecek piyasalarının işleyişini hangi kurum garanti eder?


8. Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kuruluş amaçlarından biridir?


9. Endeksin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Aşağıdaki emir türlerinden hangisi, yatırımcı tarafından belirtilen süre içerisinde geçerlidir?


11. Kişilerden katılma belgeleri karşılığı toplanan fonları, sermaye piyasası araçları, taşınmaz mal, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşturulan portföyde işletmek amacıyla kurulan mal varlığına ne ad verilir?


12. Yatırımcıların fonlarının, uzun sürede sermaye ve gelir büyümesi sağlayacak adi hisse senetlerine ve bu tür hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil yada öncelikli hisse senetlerine yatırılmasını amaçlayan fon aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir kişinin (Trustee) faaliyetlerinden biri değildir?


14. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği fon türlerinden biri değildir?


15. İlk merkez bankasının kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


16. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası'nın görevlerini yerine getirmek için yaptığı işlemlerden biri değildir?


17. "Doğrudan Alım - Satım" işleminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


18. TC Merkez Bankası Başkanı'nın atanması yetkisi kime aittir?


19. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın ortalarından sonra, başta ABD olmak üzere batı ülkelerindeki tasarruf mevduatı hacminde gözlenen gerilemenin nedenlerinden biridir?


20. Bankalarca kabul edilen mevduatlar karşılığında, TC Merkez Bankası nezdinde bulundurulması zorunlu olan karşılıklara ne ad verilir?


21. Türkiye'de ticaret bankalarının kurulma ve çalışma esasları, aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir?


22. Bankaları denetlemekle görevli "Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu" aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır?


23. Dünya Bankası'nın diğer adı nedir?


24. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), aşağıdaki durumların hangisinde firmalara mali destek verir?


25. Türkiye'de, 1923 yılında gerçekleştirilen I. İktisat Kongresi'nde gündeme getirilen kalkınma bankası kurulması isteği üzerine 1925 yılında kurulan ilk kalkınma bankası aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Kalkınma Bankası'nın kuruluş amaçları arasında yer almaz?


27. Dini nedenlerle faiz almak istemeyen kişilerin, finansman ihtiyacını karşılamaları, tasarruflarını değerlendirmeleri ve modern bankacılık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kurulan mali kuruluşlara ne ad verilir?


28. Özel finans kurumlarında kâr ve zarara katılma esasına göre açtırılan, ancak hesap sahibine önceden belirlenmiş sabit bir getiri taahhüdünde bulunulmayan hesaplara ne ad verilir?


29. Tasarruf sahiplerinin korunması amacıyla, özel finans kurumlarında açılan hesapların sigorta ettirilmesiyle oluşturulan fona ne ad verilir?


30. İstatistik ve olasılık hesapları yardımıyla, sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin ilkelerini saptayan kişilere ne ad verilir?


31. Aşağıdaki durumlardan hangisi, kamuyu gerektiğinde aydınlatma kapsamındadır?


32. Bağımsız denetim kurumunca hazırlanan dış denetim raporlarını denetleme ve inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


33. Dış denetimde "Olumlu rapor" ne anlama gelir?


34. Kıyı bankacılığı kağıt merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


35. Uluslararası tahvil piyasasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


36. Aşağıdakilerden hangisi piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsalarından biridir?