Yönetim ve Organizasyon 2007 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?


2. Yönetim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


3. Haksız rekabete yol açılmaması yönetim teorisinin gelişimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?


4. Aşağıdakilerden hangisi ülke dışı pazarlara yönelmek isteyen bir işletmenin yapması gereken işlemlerden biri değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın yararlandığı, sosyolojiden alınan varsayımlardan biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşım ile birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer almaz?


7. İşletme bir sistem olarak ele alındığında, aşağıdakilerden hangisi işletmenin alt sistemi değildir?


8. Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistemlere ne ad verilir?


9. İşletmede bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesine ne ad verilir?


10. Aşağıdakilerden hangisi Burns ve Stolker'in çalışmalarında ortaya koyduğu organik sistemin özelliklerinden biri değildir?


11. Herhangi bir işin nasıl yapılacağını adım adım açıklayan planlara ne ad verilir?


12. Bir işletmede uzun vadeli planların aşağıdaki pozisyonlardan hangisinde bulunan kişiler tarafından yapılması beklenir?


13. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme işlevinin aşamalarından biri değildir?


14. Planlama ve örgütleme arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15. İnsan kaynakları planlamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


16. İşletmedeki işgücü hareketlerini tahmin edebilmek için ilk bakılması gereken kaynak aşağıdakilerden hangisidir?


17. Çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?


18. Bir yönetici çalışanına çok çalıştığı takdirde terfi sözü veriyorsa aşağıdaki güç kaynaklarından hangisini kullandığı söylenebilir?


19. İşletmede doğru işlemlerin, doğru bir şekilde ve doğru zamanda yapılıp yapılmadığının izlenmesine ne ad verilir?


20. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir?


21. Bir yöneticinin bir işin yapılması ya da yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkını ifade eden yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


22. Bir işletmede pazarlama müdürünün tüketici zevk ve tercihlerini üretim bölümüne aktarırken kullandığı yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


23. Çok boyutlu olma özelliğine sahip organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü etkileyen iç çevre unsurlarından biridir?


25. Çalışanların çeşitli uygulamalara ve yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamaları sonucu oluşan psikolojik çevreye ne ad verilir?


26. Bireylerin kendilerini organizasyonun bir parçası olarak hissetmesini sağlayan şirket amblemi, özel iş giysileri ve kuruluş yıldönümü etkinlikleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


27. Ürünün reklamlar yoluyla kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak değerlendirilebilmesi kalite özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?


28. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?


29. Toplam kalite yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


30. Yeniden yapılanma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


31. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın ilkelerinden biri değildir?


32. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın alt yapı boyutları kapsamında yer alır?


33. Aşağıdakilerden hangisi kriz aşamalarından biri değildir?


34. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde görülebilecek kriz belirtilerinden biri değildir?


35. Krizin çözümünde göz önünde bulundurulması gereken eri önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?


36. Yeni bir kişinin işe alınması ve işle ilgili eğitilmesi yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?