Muhasebe Uygulamaları 2008 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu muhasebe kayıtları içinde yer alır?


2. Aşağıdakilerden hangisi kasa noksanının nedenlerinden biri değildir?


3. Alış değeri 1.000 YTL olan hisse senedinin dönem sonundaki değeri 800 YTL ise, yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


4. Şüpheli duruma düşen alacak izleyen yılda tahsil edildiğinde yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


5. İşletmenin (Z) malına ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönem sonunda 30 adet (Z) malı bulunmaktadır. Son giren ilk çıkar yöntemine göre dönem sonu mal mevcudu kaç YTL dir?


6. Stokların muhasebe dışı envanteriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


7. Aktifleştirilen kuruluş ve örgütlenme giderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Dönem sonunda Banka Kredileri Hesabının kontrolü sırasında, çekilen 1.000 YTL kredinin 1.500 YTL çekilmiş gibi kaydedildiği tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre düzeltme kaydında aşağıdakilerden hangisi yapılır?


9. Borç senetlerini tasarruf değeriyle değerleyen işletme, reeskont faiz geliri gerçekleşmediğinde, izleyen yılın başında yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisini alacaklandırır?


10. İşletme, sahibi olduğu bir gayrimenkulu 01.10.2007. tarihinde aylığı 1.000 YTL den kiraya vermiş dört aylık kira bedeli 4.000 YTL yi peşin tahsil etmiştir. Yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


11. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
- Sermaye : 30.000 YTL
- Ödenmemiş Sermaye : 5.000 YTL
- Özel Fonlar : 2.000 YTL
- Dönem Net Zararı : 4.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin özkaynakları kaç YTL dir?


12. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?


13. İşletmelerin endüstri işletmeleri, ticaret işletmeleri ve hizmet işletmeleri şeklinde sınıflandırılması aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılmıştır?


14. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin özelliklerinden biri değildir?


15. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış şirket aşağıdakilerden hangisidir?


16.

Kolektif şirketlerde yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


17. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde kâr dağıtımına ilişkin esaslardan biri değildir?


18. Dönem faaliyetleri sonucunda gerçekleşen zarardan ortaklara düşen paylar hesaplandıktan sonra hangi hesaba, nasıl kayıt yapılır?


19. Bir komandit şirkete kurucu ortak olarak katılan Bayhan, bilançosu aşağıda verilen (A) işletmeyi taahhüdüne karşılık kurulan şirkete devretmiştir.

Bayhan'ın işletmedeki değerleri şöyle kabul edilmiştir:
Alacak senetleri %10 eksiğiyle,
Ticari Mallar %20 fazlasıyla,
Satıcılar %15 eksiğiyle
Bu bilgilere göre, ortak Bayhan sermaye taahhüdünün kaç YTL lik kısmını yerine getirmiştir?


20. (P) ve Ortağı Komandit Şirketinde komandite ortak (P) nin sermaye payı 60.000 YTL, komanditer ortak (R) nin sermaye payı 40.000 YTL dir. Şirketin 25.000 YTL dönem kârından yönetici ortak komandite (P) ye %40 prim ayrıldıktan sonra kalan kâr ortaklar arasında eşit olarak dağıtılacaktır.
Bu bilgilere göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


21. Bir komandit şirkette dönem zararının ortaklara dağıtımının muhasebeleştirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


22. Anonim şirketin işleyişiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. Anonim şirketlerin tedrici kuruluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. Bir Anonim Şirketi'nin ticari kârı 50.000 YTL dir. Bu dönemde fazla hesaplanan amortisman tutarı 2.000 YTL, iştirak kazançları 8.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç YTL dir?


25. Aile anonim şirketlerinde 1. temettü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


26. Limitet şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


27. "X" Limitet Şirketi'nin sermayesi 50.000 YTL, ödenmiş sermayesi 40.000 YTL, ticari kârı 20.000 YTL ve mali kârı 24.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre şirketin 1. yasal yedek akçe tutarı kaç YTL dir?


28. "C" Limitet Şirketi' nin dönem kârından kurumlar vergisi 1. tertip yedek akçe ve 1. tertip temettü kesintilerinden sonra, kalan kârdan dağıtılacak kısım 25.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre şirketin 2. tertip yedek akçe tutarı kaç YTL dir?


29. Tasfiye sırasında İndirilecek KDV nin Hesaplanan KDV den mahsup edilerek, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına naklinde yapılacak kayda ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


30. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin birleşme nedenlerinden biri değildir?