Genel Muhasebe 2007 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin özetleme işlevine bir örnektir?


3. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilmektedir?


4. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablolardan biridir?


5. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Bir işletmenin normal faaliyet dönemi yada bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin sonucu ayrıntılı olarak, aşağıdaki mali tablolardan hangisinde yer alır?


7. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Tekdüzen Hesap Planındaki hesap sınıfları içinde aşağıdakilerden hangisi ver almaz?


9. Dönem Kârı veya Zararı Hesabının borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından fazla olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


10. Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan aktarmaların doğruluğunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgelere ne ad verilir?


11. Kasadan para çıkışını kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın/ hesapların borçlandırılacağım gösteren belgeye ne ad verilir?


12. "Girdi-Süreçleme-Çıktı" şeklinde çalışan muhasebe bilgi akışında aşağıdakilerden hangisi çıktıdır?


13. Kesin mizanın çıkarılmasından sonra yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?


14. Muhasebe süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15. Bir işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır.
Nakit para 10 000YTL
Demirbaşlar 20 800 YTL
Banka mevduatı 19 700 YTL
Banka kredileri 25 500 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç YTL dir?


16. Gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında ver almaz?


18. Satın alınan mallar için ödenen katma değer vergisi hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?


19. Ticari Mallar Hesabı'nın kalanı 17 000 YTL, Yurtiçi Satışlar Hesabı'nın kalanı 10 000 YTL ve dönem sonu mal mevcudunun değeri 9 000 YTL olan bir işletmede "Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı" kaç YTL borçlandırılır?


20. Bir işletmenin bir ay içinde yaptığı işlemler sonucu aldığı KDV tutarı, ödediği KDV tutar mı aşarsa, bu fark ay sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacağına aktarılır?


21. İşletme kredili satış yaptığı bir müşterisine 100 YTL tutarında iskonto yapmış ve bunu müşterinin cari hesabından düşeceğini bildirmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


22.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


23. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici pasif nitelikli bir hesaptır?


24.

Bu yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


25.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


26. İşletme, 150 000 YTL sı KDV, 1 650 000 YTL lik mal satmış, karşılığında 200 000 YTL yi peşin tahsil etmiş, 250 000 YTL tutarlı bir çek ile her biri 600 000 YTL nominal değerli biri 90, diğeri 150 gün vadeli iki bono almış ve aşağıdaki yevmiye kaydını yapmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi senet iskontosunu tam olarak açıklamaktadır ?


28.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


29. Maliyeti 2 000 YTL, birikmiş amortismanı 800 YTL olan bir makine peşin olarak 1 000 YTL + 100 YTL KDV ye satılmış ve aşağıdaki kayıt yapılmıştır.

Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


30. Duran varlıkların dönem içinde işletme faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle oluşan normal giderler nasıl muhasebeleştirilir?