Muhasebe Uygulamaları 2007 Final

1. İktisadi bir varlığın elde edilmesi veya değerinin arttırılması ile ilgili olarak yapılan ödemelerle bunlara bağlı her türlü giderlerin toplamına ne ad verilir?


2. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönembaşı varlıklar : 3.200 YTL
Dönemsonu varlıklar : 5.000 YTL
Dönembaşı borçlar : 1.200 YTL
Dönemsonu borçlar : 1.600 YTL
Dönem içinde işletmeye eklenen : 500 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet kârı kaç YTL dir?


3. İşletmenin bankadaki ticari mevduatı üzerine düzenlenmiş bir çekin ilgili banka tarafından ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


4. Şüpheli alacak değersiz duruma düştüğünde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?


5. İşletmenin dönembaşı mal mevcudu 50.000 YTL, dönem alışları 70.000 YTL ve dönemsonu mal mevcudu 40.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre işletmenin satılan malın maliyeti kaç YTL dir?


6. İşletmenin pazarlama işlerinde kullandığı taşıt aracı için ayırdığı amortisman payının kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bankalardan alınan altı aylık kredi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


8. İşletme aylığı 500 YTL den 1 Ekim 2006 tarihinde kiraya verdiği binasının 6 aylık kira bedelinin tamamı olan 3.000 YTL yi 31 Mart 2007 tarihinde tahsil edecektir.
Bu durumda her ay sonunda gerçekleşen kira geliri için yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? Gelir Tahakkukları Hesabı 500 YTL borçlandırılır. Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı 3.000 YTL alacalandırılır. Gelir Tahakkukları Hesabı 500 YTL alacalandırılır. Kira Gelirleri Hesabı 3.000 YTL alacalandırılır. Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı 2.500 YTL alacalandırılır.


9. Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin hisse senetlerini nominal bedelinin üzerinde bir bedelle çıkarılması durumunda aradaki fark hangi hesapta, nasıl izlenir?


10. Bir sermaye şirketinde Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacak kalanı neyi ifade eder?


11. Aşağıdakilerden hangisi ticari kârın vergi kârından farklı olmasına yol açan vergiye tabi olmayan gelirler içinde yer almaz?


12. Özel işletmeler, aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılan işletme sınıflandırması içerisinde yer alır?


13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?


14. Kolektif şirket ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


16. Kolektif şirkette ortakların azaltılmış sermaye payları hangi hesaba, nasıl kaydedilir?


17. "A" ve Ortaklan Kolektif Şirketi'nin sermayesi 20.000 YTL ve dönem kârı 8.000 YTL olup, ortakların sermaye pavları ise şövledir:
Ortak "A" 15.000 YTL
Ortak "B" 5.000 YTL
Ortak "C" Emektir.
Şirket sözleşmesine göre, önce sermaye paylarına %10 faiz hesaplanacak sonra kalanı üç ortak arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Buna göre ortak "A" nın alacağı kâr payı kaç YTL dir?


18. "C" Kolektif Şirketinin dönem kârının ortaklara dağıtımıyla ilgili kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


19. Aşağıdakilerden hangisi komanditer ortakların özelliklerinden biri değildir?


20. Komandit şirkette sermaye azaltılmasında hangi hesaba, nasıl kayıt yapılır?


21. Anonim şirketin ani kuruluşu sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


22. Anonim şirketlerin sermayelerine karşılık halka arz ederek sattıkları hisse senetlerinin değerlerinin kayıtlı olduğu hesap aşağıdakilerden hangisidir?


23. Kurumlar vergisi oranı, kurumlar matrahının % kaçıdır?


24. Ticari kârı 100.000 YTL, kabul edilmeyen giderleri 5.000 YTL olan bir anonim şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç YTL dir?


25.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


26. "N" Limitet Şirketi'nin dönem kârı 60.000 YTL, mali (vergi) kârı 80.000 YTL ve ödenmiş sermayesi 200.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre,dağıtılacak I. temettü tutarı kaç YTL dir?


27. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde tasfiye nedeni değildir?


28. Tasfiye edilen bir limitet şirketin tasfiye sonu bilançosunda; sermaye 50.000 YTL, yasal yedekleri 10.000 YTL, geçmiş yıllar zararları 8.000 YTL ve dönem net zararı 5.000 YTL ise, ortaklara ödenecek tutar kaç YTL dir?


29. "A" ve "B" şirketi birleşerek "C" şirketini kurmaları durumunda bu birleşme şekline ne ad verilir?


30. İki anonim şirket devralma yoluyla birleştiğinde, devralan şirketten alınan hisse senetleri, devralınan şirketin defterlerinde nasıl kaydolur?