Muhasebe Uygulamaları 2006 Bütünleme

1. Emsal bedelinin "ortalama fiyat" esasının uygulanmasında aylık satış miktarının emsal bedeli belirlenecek malın miktarına nazaran yüzde kaçından az olmaması gerekir?


2. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına alınan kasa noksanının, yapılan kontrolde bankaya yatırılan ticari mevduatın kaydının unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


3. Alacak Senetleri Hesabının dönem sonunda borç kalanı 5 000 YTL'dir. Cüzdandaki alacak senetlerinin tasarruf değeri (peşin değeri) ise 4 000 YTL'dir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


4. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari Mallar Hesabı : 20 000
Yurt İçi Satışlar Hesabı : 12 000
Satıştan İadeler Hesabı : 500
Satış Iskontoları Hesabı : 300
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı : 9 000
Bu bilgilere göre işletmenin net satışları ne kadardır?


5. İşletmenin "B" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönemsonunda işletmenin stoklarında 50 adet "B" malı bulunmaktadır. Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemine göre işletmenin dönemsonu stoklarının değeri kaç YTL' dir?


6. Kayıtlı değeri 40 000 YTL ve birikmiş amortismanı 16 000 YTL olan makineye %25 oranı üzerinden yeniden değerleme yapılmıştır.
Bu bilgilere göre makinenin "yeniden değerleme artışı" ne kadardır?


7. Vergi Usul Kanunu'na göre maddi duran varlıklar hangi bedel ile aktifleştirilir ?


8. Kredili alınan 2 500 YTL lik mal, yanlışlıkla 250 YTL olarak kaydedilmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


9.

Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Dönem sonunda hesapta görülen 100 000 YTL' nin 40 000 YTL' si gelecek hesap dönemine ait olduğu saptanmışsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


10. Aşağıdakilerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabının borcuna devredilmez?


11. Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde çıkarması (ihraç etmesi) durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark hangi hesapta izlenir?


12. Muhasebe içi envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir?


13. "Z" İşletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari kârı : 10 000
Fazla değerlenen varlıklar : 3 000
Eksik değerlenen varlıklar : 1 000
Vergiden muaf gelirler : 500
Kanunen kabul edilmeyen giderler : 2 000
Bu bilgilere göre işletmenin mali kârı ne kadardır?


14. Kurumsal yapısı, işleyişi ve sermaye büyüklüğü gibi özellikleriyle en gelişmiş şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi şirket (ortaklık) olabilmenin özelliklerinden biri değildir?


16.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


17. Kollektif şirkette ortakların azaltılan sermaye payları hangi hesabın alacağına kaydedilir?


18. "A" ve Ortakları Kolektif Şirketinin sermayesi 15 000 TL olup, ortakların sermaye payları aşağıdaki gibidir:
Ortak "A" : 8 000
Ortak "B" : 3 000
Ortak "C" : 4 000
Şirket, 2003 yılı sonunda 2 100 TL zarar etmiştir, Sözleşmeye göre, zarar ortaklar arasında sermaye paylarıyla orantılı dağıtılacaktır, Bu bilgilere göre, ortak "B" ye düşen zarar payı ne kadardır?


19. "A" ve Ortakları Kolektif Şirketinin sermayesi 15 000 TL olup, ortakların sermaye payları aşağıdaki gibidir:
Ortak "A" 8 000
Ortak "B" 3 000
Ortak "C" 4 000
Şirket, 2003 yılı sonunda 2 100 TL zarar etmiştir, Sözleşmeye göre, zarar ortaklar arasında sermaye paylarıyla orantılı dağıtılacaktır, Yukarıdaki bilgilere ve ortak "C'nin kendisine düşen zarar payını nakden ödemesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Komandit şirketle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. "Kom" Komandit Şirketinin geçmiş yıllar zararından, Komandite Ortak "Z" nin payına 700 YTL, Komanditer Ortak "P" nin payına 1 100 YTL düşmüştür. Son yılın kârından da Komandite "Z" nin payına 900 YTL, Komanditer "P" nin payına 1 500 YTL düşmektedir.
Bu bilgilere göre Komanditer "P" ye ödenecek kâr payı kaç YTL dir?


22. Anonim şirketlerde halka satılmak üzere arz edilen hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


23. Anonim şirketlerde zararı ortadan kaldırmak üzere sermaye azaltılması yoluna gidildiğinde, aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?


24. Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış olan, bir sermaye şirketine ait gelir tablosunda yer alan vergi öncesi kâra ne ad verilir?


25. Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirketlerin kârdan yedek ayırmalarını gerektiren nedenlerden biri değildir?


26. "V" Limited Şirketinin ödenmiş sermayesi 8 000 YTL , dönem kârı 1 000 YTL'dir. Aynı dönemde kanunen kabul edilmeyen giderler 100 YTL, vergiden muaf gelirleri 600 YTL olarak saptanmıştır.
Bu bilgilere göre, şirketin dağıtacağı birinci temettü tutarı kaç YTL'dir?


27. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin faaliyet konularından biri değildir?


28. Tasfiye halindeki "T" AŞ 20 000 YTL maliyetli malı, 1 800 YTL'si KDV, toplam 19 800 YTL'ye satmıştır. Alıcı bu bedeli bankaya yatırmıştır. Bu işlemin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


29. Tasfiye döneminde 600 YTL nominal değerli alacak senetleri 500 YTL peşin (iskontolu) değer üzerinden tahsil edilmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


30. Bir başka anonim şirketi devralma şeklinde birleşen bir anonim şirketin, birleşme açılış kayıtlarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?