Genel Muhasebe 2008 Bütünleme

1. İşletmenin yönetim ofislerinde kullanılmak üzere satın alınan; kasa, bilgisayar, evrak dolabı, hesap makinesi gibi araçlar aşağıdaki hesapların hangisine, nasıl kaydedilir?


2. İşletmenin belli bir döneme ait gelirleri, giderleri, kârı veya zararı aşağıdaki mali tablolardan hangisinde raporlanır?


3. Varlıklardaki artışlar için borçlandırılan ve borç kalanı veren hesap aşağıdakilerden hangisidir?


4. Kasaya para girişleri için kullanılan ve bir yanında daima Kasa Hesabının borçlu olduğunu gösteren kayıt aracı aşağıdakilerden hangisidir?


5. I. Büyük deftere kayıtlar daima yevmiyeden aktarılarak yapılır.
II. Envanter defteri yalnızca dönem başı ve dönem sonu mali durumunu gösterir.
III. Kesin mizandan önce mali tablolar kolayca elde edilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Tarafsız objektif belge kavramı ile aşağıdakilerden hangisi açıklanır?


7. İşletmenin dönem başı mal mevcudu 6.000 YTL, dönem içi mal alışları 116.000 YTL ve dönem sonunda stokta kalan malların değeri 22.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


8. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


9. Aşağıdakilerden hangisi, Alıcılar Hesabının borçlanmasına neden olur?


10. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer alır?


11.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


12. Aşağıdakilerden hangisi nakdî olmayan banka kredisidir?


13. Personele ödenecek ücretin tahakkuku yapıldıktan sonra, ilgili personele ödeninceye kadar hangi hesapta, nasıl izlenir?


14. İşletmenin her bir satıcıyla olan senetsiz borç ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde izlenir?


15. İşletmenin sahip olduğu değerler aşağıdaki gibidir:
Kasa : 100.000 YTL
Alacak senetleri : 125.000 YTL
Verilen çekler : 20,000 YTL
Ticari mallar : 95.000 YTL
Borç senetleri : 85.000 YTL
Banka kredileri : 140.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç YTL dir?


16. [Varlıklar - Borçlar = ?] denkleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


17.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


18. İşletmenin daha önce bedelini peşin ödeyerek "Gelecek Aylara Ait Giderler" hesabına kaydettiği işyeri kirasının içinde bulunulan döneme ait olduğu belirlenmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak dönem ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


19. Bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin tespit ve takdirine ne ad verilir?


20. İşletmenin varlıkları, borçları, gelirleri ve giderleri ile ilgili dönem sonu işlemleri sonucunda, dönem içi kayıtlar ile ortaya çıkan farkların muhasebeleştirilmesine ne ad verilir?


21. İşletmede önceki dönemden kalan mallar ile dönem boyunca satın alınan mallar toplamından, dönem sonunda henüz satılmayan malların alış maliyeti çıkarılarak bulunan sonuç için, aralıklı envanter yöntemine göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


22. İşletmenin bankalar yardımcı hesapları ile bankalardan gelen hesap özetleri karşılaştırıldığında; dönem içinde "A" Bankası mevduat hesabından çekilen 100 YTL nin yanlışlıkla "B" Bankası mevduat hesabından çekilmiş gibi kaydedildiği belirlenmiştir.

Bu işleme ait yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


23. Duran varlıklardan amortisman payı ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?


24. İşletme 100.000 YTL maliyetli makineleri için, azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre amortisman ayıracaktır. Normal amortisman oranı % 20 dir. Bu bilgilere göre ikinci yıl sonunda ayrılacak yıllık amortisman payı kaç YTL dir?


25. Banka Kredileri Hesabının alacak kalanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


26.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


27. Aşağıdakilerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacağına devredilir?


28.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


29. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun birinci bölümünde yer alır?


30.

Bu kapanış kaydında hangi hesap yanlış tarafta yer almıştır?