Maliyet Muhasebesi 2008 Final

1. (Acikogretimx.com) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönemin üretim maliyeti 1.500 YTL
Dönem başı mamul stoklarının maliyeti 300 YTL
Dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti 100 YTL
Dönem sonu mamul stoklarının maliyeti 400 YTL
Bu bilgilere göre üretilen mamullerin maliyeti kaç YTL dir?


2. İşletme, ilk madde ve malzeme ambarından 500 YTL tutarlı malzemeyi mamul üretiminde kullanılmak üzere üretim hattına göndermiştir. Bu işlem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilk madde ve malzeme değerlemesinde kullanılan hareketli ortalama maliyet yöntemi için doğrudur?


4. Bir üretim işletmesinde (Z) Cinsi malzeme ile ilgili olarak döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Tarih Açıklama Miktar Birim Fiyat
01 Mayıs Dönem başı stokları 200 2
12 Mayıs Satın alınan 800 2,50
20 Mayıs Üretime verilen 300 -
22 Mayıs Üretime verilen 500 -
29 Mayıs Satın alınan 300 3
İşletme stoklarının değerlemesinde İlk Giren İlk Çıkar yöntemini benimsemiştir. Bu bilgilere göre dönem sonu stoklarının maliyeti kaç YTL dir?


5. İşçilerin işyerine hangi saatte girip hangi saatte çıktığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?


6. İşletme dönem içinde 300 YTL amortisman gideri olacağını tahmin ederek üretim maliyetine yüklemiştir. Aynı dönemde gerçekleşen amortisman giderleri tutarı ise 340 YTL dir. Bu işleme ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bir işletmede iki esas, iki de yardımcı üretim gider yeri bulunmaktadır. İşletmede döneme ilişkin ısıtma gideri 700 YTL dir. Gider yerlerine ilişkin radyatör dilim sayısı ise şöyledir:
Esas Üretim Gider Yeri (I) 50
Esas Üretim Gider Yeri (II) 80
Yardımcı Üretim Gider Yeri (A) 30
Yardımcı Üretim Gider Yeri (B) 40
Toplam 200
Birinci dağıtım sonucunda, Yardımcı Üretim Gider Yeri A'ya yüklenecek tutar kaç YTL dir?


8. İşletmede üretilen mamul miktarları ve satış tutarları şöyledir:
Mamuller Miktar (teneke) Satış Tutarı (YTL)
(K) Mamulü 500 3.000
(L) Mamulü 600 6.500
(M) Mamulü 900 9.000
İşletmede döneme ilişkin birleşik maliyet 30.000 YTL dir. Fiziksel ölçüler yöntemine göre (K) Mamulüne teneke başına yüklenecek birleşik maliyet payı kaç YTL dir?


9. Bir üretim işletmesinde toplam tahmini genel üretim maliyeti tutarı 2.500 YTL dir. Toplam tahmini direkt işçilik saati ise 50.000 dir. İşletmede (Ax) siparişi ile ilgili olarak 2 000 saat çalışıldığına göre, (Ax) Siparişine yüklenecek genel üretim maliyeti tutarı kaç YTL dir?


10. Üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir:
800 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 500 birim
Dönem içinde üretimine başlananlar 9.200 birim
Üretimi tamamlananlar 9.500 birim

Tamamlanma Dereceleri:
Dönem başı yarı mamul stokları Dönem sonu yarı mamul stokları
Direkt ilk madde ve malzeme %80 %60
Direkt işçilik %60 %50
Genel üretim giderleri %60 %50
"İlk Giren İlk Çıkar" varsayımı altında belirleyen işletmede, direkt ilk madde ve malzeme için eşdeğer birim sayısı kaçtır?


11. Safha maliyeti sistemini uygulayan işletmede safhaya ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 300 birim
Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme %70
Şekillendirme %50
Dönem sonu yarı mamul stoklan 400 birim
Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme %90
Şekillendirme %80
Dönem içinde üretimine başlananlar 1 700 birim
Üretimi tamamlananlar 1 600 birim
Maliyet Bilgileri
D.Başı Yarı Mamul Stokları
Direkt İlk Madde ve Malzeme 188 000 YTL
Şekillendirme 400 000 YTL
Dönemin Maliyetleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme 164 800 YTL
Şekillendirme 694 400 YTL
İşletme safha maliyetini Ortalama Maliyet varsayımı altında izlemektedir. Bu bilgilere göre birim eşdeğer mamul maliyeti kaç YTL'dir?


12. Aşağıda, AcikogretimX.com'un atölyelerindeki bir üretimin haziran ayındaki mamul durumu belirtilmiştir:
Dönem başı yarı mamul stokları 4.000 birim
Haziran ayında üretime başlanan 17.000 birim
Haziran ayında üretimi tamamlanan 11.000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 10ç000 birim
Bu bilgilere göre Haziran ayında üretime giren toplam miktar kaç birimdir?


13. Çok safhalı üretimde, dönem üretim maliyetlerinin mamuller hesabına aktarılmadan önce kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


14. İşletmede bir birim mamul üretmek için 5 metre (A) cinsi malzemeye gereksinim duyulmaktadır. (A) cinsi malzemenin metre fiyatı 54 YTL dir. Dönem içinde 300 birim mamul üretilmiş ve 1750 metre (A) cinsi malzeme kullanılmıştır. Bu bilgilere göre firenin birim mamul maliyetine etkisi kaç YTL dir?


15. Anormal fire maliyeti aşağıdaki hesapların hangisinde izlenmelidir?


16. İki farklı mamul üreten işletmede bilgiler şöyledir:
Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Birim Değişken Maliyet
(A) Mamulü 120 30 15
(B) Mamulü 280 20 8
Toplam 400
Toplam sabit maliyet 2.800 YTL dir. Bu bilgilere göre (A) Mamulü için başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?


17. Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetlerin artması, diğer faktörlerde bir değişiklik olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


18. Aşağıdakilerden hangisi işletme bütçeleri hazırlanırken dikkate alınması gereken aşamalardan biri değildir?


19. İşletmenin gelecek döneme ilişkin bütçelenmiş faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak net kâr veya zarara kadar gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bütçeleme döneminde (Ax) Mamulü ile ilgili bilgiler şöyledir:
Üretim Miktarı 5 000 birim
Birim (Ax) Mamulü için gerekli malzeme miktarı 3 kg/birim
Birim malzeme satın alma fiyatı 3YTL/kg.
Dönem başı malzeme miktarı 3 000 kg.
Dönem sonu malzeme miktarı 2 000 kg.
Bu malzeme için satın alınacak bütçelenen tutar kaç YTL dir?


21. Bir üretim işletmesinde (T) Mamulünü üretmek için (H) cinsi malzeme kullanılmaktadır ve dönem içinde 500 birim (T) Mamulü üretilmiştir. (H) cinsi malzeme ile ilgili bilgiler şöyledir:
Standart miktar 20 kg / br
Standart fiyat 1.000 YTL / br
Fiili fiyat 950 YTL / br
Satın alınan miktar 11 000 kg
Bu bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması aşağıdakilerden hangisidir?


22. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti sapmalarından biridir?


23. İşletmede toplam kapasite 2.000 birimdir. İşletmede 300 birimlik boş kapasite bulunmaktadır. İşletmenin 300 birimlik yeni bir sipariş alması ve maliyet ve fiyat değişikliği olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


24. İşletmede (Mamulüne ilişkin birim maliyet bilgileri şöyledir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme 500 YTL
Direkt İşçilik 100 YTL
Değişken Genel Üretim Maliyeti 250 YTL
Sabit Genel Üretim Maliyeti 150 YTL
Katkı Payı % 50
Bu bilgilere ve değişken maliyet yöntemine göre birim satış fiyatı kaç YTL dir?


25. Aşağıdaki lerden hangisi işletmeleri merkezkaç yönetime yönlendiren faktörlerden biri değildir?


26. Transfer fiyatlaması uygulaması yapan işletmede sorumluluk merkezleri ile ilgili bilgiler şöyledir:
Birim Değişken Maliyet Birim Sabit Maliyet Piyasa Satış Fiyatı
(X) Bölümü 10.000 7.000 50.000
(Y) Bölümü 20.000 10.000 100.000
(Z) Bölümü 15.000 8.500 200.000
Transfer fiyatlamasında "tam maliyetlerin 150 si" dikkate alındığında ve 1000 birimlik üretim hacminde işletmenin kârı veya zararı aşağıdakilerden hangisidir?