İstatistik 2006 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olabilir?


2. Serilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Bir yığın olaya ilişkin gözlem değerleri, gözlem sırasına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre, X değişkeninin medyan değeri kaçtır?


4. 12 gözlem değerinden oluşan basit bir serinin toplamı

ise, serinin aritmetik ortalaması kaçtır?


5.

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?


6.

İstatistik genel sınavına giren 106 öğrencinin cinsiyetlerine ve sınav sonuçlarına göre dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bunlar arasından rasgele seçilen bir öğrencinin "Erkek ve Başarılı" olması olasılığı kaçtır?


7. 1950 yıllarında Türkiye'de veremden kurtulma olasılığının 3/8 olduğu bilinmektedir. Buna göre, bu hastalığa yakalanmış 10 kişiden iki veya daha fazlasının kurtulma olasılığı kaçtır?


8. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik notları aritmetik ortalaması 58 ve standart sapması 3,8 olmak üzere normal dağılmaktadır. Bu sınıfta matematik notları 60 ile 69,7 arasında olan öğrencilerin oranı yüzde kaçtır?


9. Aşağıdakilerden hangisi, örnekleme dışı hata nedenlerinden biri değildir?


10. Bir anakütlenin ortalamasına ilişkin tahminlemede serbestlik derecesi 20 ise, örneklem hacmi kaçtır?


11. Aşağıdakilerden hangisi tahminleme sürecinin aşamalarından biri değildir?


12. Bir araştırmada Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ortalama başarı puanının 45 puandan küçük olup olmadığı araştırılmak istenmektedir. Bu araştırmadaki sıfır hipotezi nedir?


13. Bir araştırmada Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ortalama başarı puanının 45 puandan küçük olup olmadığı araştırılmak istenmektedir. Bu araştırmadaki alternatif hipotez nedir?


14. Gözlem sayısı 200 olan bir araştırmada ki-kare test istatistiği 26,47 olarak bulunmuştur. Buna göre, kontenjans katsayısının değeri kaçtır?


15. Bir araştırmada kontenjans katsayısı 0,71 olarak hesaplanmıştır. Ki-Kare değeri 80 olduğuna göre bu araştırmaya yaklaşık kaç kişi katılmıştır?


16. Üniversitede okuyan öğrencilerin cinsiyetleri ve tercih ettikleri kulüpler arasında bir ilişki olup olmadığı sınanmak istenmektedir.

Yukarıda verilen tablonun serbestlik derecesi kaçtır?


17. Üniversitede okuyan öğrencilerin cinsiyetleri ve tercih ettikleri kulüpler arasında bir ilişki olup olmadığı sınanmak istenmektedir.

Yukarıdaki tabloya göre, bayan olup briç kulübüne katılan öğrencilerin beklenen frekansı nedir?


18. Regresyon katsayısının 0,05 anlam düzeyinde test edilmesi durumunda test istatistiğinin değeri kaça eşittir? (n=5)


19. X'in Yye göre regresyon katsayısı 0,56, Y'nin X'e göre regresyon katsayısı 1,3 olduğuna göre korelasyon katsayısı kaçtır?


20. Basit doğrusal regresyon analizinde, katsayıların tahmininde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


21. İki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini ölçmek için kullanılan katsayıya ne ad verilir?


22. Örneklem büyüklüğü n=9 ise r=0,65 değerinin anlamlılığını sınamak için hesaplanan test istatistiğinin değeri nedir?


23. 5 maddeye ilişkin ve verilen bir yıl için Paasche fiyat indeksinin değeri 102,3 ve Laspeyres fiyat indeksinin değeri de 108,5 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, Fisher fiyat indeksinin değeri kaçtır?


24. Aşağıdaki tabloda 5 yerleşim bölgesi için 2000 yılı Ocak ayına ilişkin bir A maddesinin fiyatları verilmiştir.

Eskişehir ili için indeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?


25. Mevsimsel ve konjonktürel bileşenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


26. Zaman serilerinde hangi zaman serisi bileşeninin etkisi mutlaka vardır?