İktisat Teorisi 2007 Ara Sınav

1. Bağımsız değişken bir birim artırıldığında toplam değerde meydana gelecek değişmeye ne ad verilir?


2. X^d = f (P_x; P_y, I, Z) şeklinde verilen X malına ait talep fonksiyonunda, X malının fiyatını gösteren (Px) nasıl bir değişkendir?


3. Bir bireyin aylık geliri nasıl bir değişkendir?


4. Toplam ve marjinal fayda fonksiyonları birlikte düşünüldüğünde; toplam fayda maksimum olduğunda marjinal fayda nasıldır?


5. Birlikte kullanılan mallar için çizilen farksızlık eğrilerinin şekli nasıldır?


6. Hicks yaklaşımına göre, fiyat değişiminin yarattığı toplam etki aşağıdakilerin hangisinden oluşur?


7. Talep eğrisinin yatay eksene paralel olması durumunda talep esneklik değeri (ed) kaç olur?


8. Bir malın fiyatı %20 arttığında, talep edilen miktar %10 azalıyorsa, esneklik değeri mutlak değer olarak kaçtır?


9. A ve B gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliğinin değeri negatif (EAb< 0) ise, bu iki mal nasıl mallardır?


10. Artan marjinal teknik ikame durumunda, eşürün eğrilerinin şekli nasıldır?


11. Eşmaliyet doğrusunun eşürün eğrisine teğet olduğu noktada, aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


12. Aşağıdakilerden hangisi eşürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?


13. Girdi fiyatları sabit iken, üreticinin katlandığı maliyetin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


14. Kısa dönem maliyet analizine göre, marjinal maliyetin ortalama maliyetin üzerinde olması durumunda ortalama maliyet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


15. Bir firma için negatif dışsal ekonomilerin ortaya çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


16. Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsal ekonomilerin varlığı sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biridir?


17.
Üretim Miktarı Toplam Maliyet
1 100
2 180
3 240
4 280
5 310
Yukarıdaki tabloya göre 5. birim malı üretmenin marjinal maliyeti kaçtır?


18.
Üretim Miktarı Toplam Maliyet
1 100
2 180
3 240
4 280
5 310

Yukarıdaki tabloya göre, 4 birim üretim yapıldığında ortalama maliyet kaç olur?


19. Piyasadaki tüm alıcıların ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgi sahibi olmaları aşağıdaki tam rekabet piyasası özelliklerinden hangisini ifade eder?


20. Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın, toplam gelir eğrisinin eğimini aşağıdakilerden hangisi belirler?


21. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?


22. Bir piyasada çok sayıda satıcı karşısında sadece bir alıcının bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?


23. Şehir içi otobüs bilet fiyatlarında tam ve öğrenci şeklinde bir ayrım yapılması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


24. Monopolcü bir firmanın ortalama gelir eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini gösterir?


25. İkinci grup oligopol teorilerinin temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi, anlaşmalı oligopol modelleri içerisinde uygulamada en yaygın görülen fiyat liderliği türlerinden biri değildir?


27. Diş macunu piyasası aşağıdaki piyasalardan hangisine bir örnektir?


28. Aşağıdakilerden hangisi kartelde kârın artırılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?


29. İşgücü arzını belirlerken farksızlık eğrileri analizi kullanıldığında, toplam parasal gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


30. Tek bir girdi kullanan monopsoncu firmanın marjinal ürün hasılatının girdinin marjinal külfetinden büyük olması durumunda, monopsoncunun kullandığı girdiyi artırması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


31. Aşağıdakilerden hangisi marjinal ürün hasılatı (MRP)'yi ifade eder? (MPP: Marjinal fiziki ürünü, MR: Marjinal hasılatı, P:Malın fiyatını, MC: Marjinal maliyeti, AC: Ortalama maliyeti göstermektedir.)


32. Tam rekabet piyasasında, marjinal fiziki ürün ile ürünün fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisini verir?


33. Aşağıdakilerden hangisi dışsallık türlerinden biri değildir?


34. Aşağıdakilerden hangisi A ve B gibi iki tüketici, X ve Y gibi iki mal ile E ve S gibi iki girdi için genel denge koşulunu gösterir? (MRS: Marjinal ikame oranını, MRTS: Marjinal teknik ikame oranını, MRT: Marjinal dönüşüm oranını, P: X ve Y mallarına ilişkin fiyatı, r: E ve S girdilerine ilişkin fiyatı göstermektedir.)


35.

Yukarıdaki şekilde X ve Y gibi iki mala ilişkin üretim imkânları eğrisi verilmiştir. Yukarıdaki şekle göre, şekil üzerindeki hangi noktada XY mal bileşimini üretmek imkânsızdır?


36.

Yukarıdaki şekilde X ve Y gibi iki mala ilişkin üretim imkânları eğrisi verilmiştir. Yukarıdaki şekle göre, üretimde etkinliğin sağlanamadığı üretim miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?