Genel İşletme 2006 Final

1. Ekonomik sistemin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


2. Mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?


3. Özel işletmelerin hukuksal biçimleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi kişi şirketleri arasında yer alır?


4. Kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksinmesinin saptanması, gelir ve gider kestirimlerinin yapılması, finansman kaynaklarının saptanması, işletme kârlılığının saptanması ve bununla ilgili değerlendirmelerin yapılması yapılabilirlik araştırmalarının hangi aşamasında gerçekleştirilir?


5. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir?


6. Toplumun istediği ve gereksindiği mal ve hizmetleri işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmek işletmelerin hangi sorumluluğuna girer?

7. Zaman etüdü çalışmalarıyla bir işçinin bir işi en kısa zamanda nasıl yapabileceğinin belirlendiği ve eldeki mevcut araçlarla ne kadar işçiye ihtiyaç duyulacağının ilk kez araştırıldığı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


8. Lideri fiziki özelliği, zekâsı ve konuşma etkinliği olarak üç başlık altında inceleyen liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


9. İnsanların faaliyetlerinin ve çabalarının devamını sağlayarak, onları harekete geçiren uygulamaların toplamına ne ad verilir?


10. Personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş sürecinde 1960 ve 1980'li yıllar arasında çalışma yaşamında görülen değişimler personel yöneticilerini hangi konularda uzman olmak zorunda bırakmıştır?


11. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi süreci içinde yer almaz?


12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?


13. Hazırlanmış bir çizelge üzerinde değerleyen tarafından her faktör için personele belli bir puanın verildiği ve sonuçta toplam puanın personelin performans notunu oluşturduğu değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir?


15. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma karar süreci aşamalarından biri değildir?


16. Tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi kolayda malların pazarlanma özelliklerinden biri değildir?


18. Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?


19. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada aracı kişi yada işletmeler arasında yer almaz?


20. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının oluşturulmasında dikkate alınan faktörler arasında yer almaz?


21. Mal benimseme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


22. Bir baraj inşa edilirken kullanılan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


23. Aşağıdakilerden hangisi sıfır stoklu üretim sistemini kullanan işletmelerin özelliklerinden biri değildir?


24. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen etkenler arasında yer almaz?


25. Aşağıdakilerden hangisi gereğine uygun süreç tasarımının işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir?


26. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?


27. Geniş alan ağlarını, anında bilgi işlemeyi, elektronik bilgi değişimini, elektronik postayı ve yerel bilgi ağlarını kuran, yenilikleri işletmeye kazandıran ve çalışanların teknolojik yeniliklerden yararlanmalarını sağlayan sisteme ne ad verilir?


28. Aşağıdakilerden hangisi karar sürecinin girdisidir?


29. "Varlıklar = Kaynaklar" denklemine muhasebede ne ad verilir?


30. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu altında gösterilmez?


31. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi varlıklara ne ad verilir?


32. İşletmenin bütçeleme dönemi içindeki fon hareketlerini gösteren planlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?


33. Bir ekonomide fonları talep edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?


34. Fon arz ve talebini etkilemesiyle birlikte fonların para yada sermaye piyasalarına akış yönünü de etkileyen eri önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


35. İki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek üzere sürekli veya geçici olarak bir şirket kurup, bu şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere anlaşmaları yoluyla yabancı ülkelerde ticari faaliyet yapmalarına ne ad verilir?


36. Teknolojileri birbirine yakın malların global düzeyde üretildiği işletmelerde kullanılabilecek organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?