Maliyet Muhasebesi 2007 Ara Sınav

1. (A) Üretim İşletmesi'nde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönemin üretim maliyeti 3 000 YTL
Dönem başı yarı mamul stoklarının maliyeti 1 000 YTL
Dönem başı mamul stoklarının maliyeti 800 YTL
Dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti 500 YTL
Dönem sonu mamul stoklarının maliyeti 300 YTL
Bu bilgilere göre satılabilir mamullerin maliyeti kaç YTL' dir?


2. Mobilya üretimi yapan işletmede, 100 milyon lira maliyetli sunta üretimde kullanılmak üzere ambardan üretim bölümüne gönderilmiştir. 7/A seçeneğine göre bu işlem muhasebeleştiri lirken aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır?


3. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı 7/B seçeneğinde yer alan gider çeşitleri hesaplarından biridir?


4. Bir üretim işletmesinde üretim maliyetlerinin gidere dönüştüğü nokta aşağıdakilerden hangisidir?


5. İşletmede, (F) Cinsi malzeme ile ilgili Ekim ayına ilişkin bilgiler şöyledir:
Tarih Açıklama Miktar (kg) Birim fiyat Tutar
01 Ekim Dönem başı mevcudu 500 5 2,500
11 Ekim Satın alma 2 500 6 15,000
18 Ekim İmalata verilen 2 000
23 Ekim Satın alma 2 000 7.5 15,000
26 Ekim İmalata verilen 1000
İşletme değerleme yöntemi olarak son giren ilk çıkar yöntemini kullandığında, (F) Cinsi malzemenin dönem sonu stoklarının maliyeti kaç YTL' dir?


6. Ekonomide fiyatların sürekli yükseldiği bir ortamda, işletme üretime verilen malzeme maliyetinin düşük dönem sonu stoklarının maliyetinin ise yüksek belirlenmesini istemektedir. Bu durumda aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması uygundur?


7. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzemedir?


8. Aşağıdakilerden hangisi ilk madde ve malzeme değerleme yöntemlerinden biri değildir?


9. Mamul veya hizmet üretiminde kullanılan, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamullere doğrudan yüklenebilen işçilikler aşağıdakilerden hangisidir?


10. Sel baskını nedeniyle işletmede, altı saatlik boşa geçen zaman oluşmuştur. Bu süre için işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir?


11. Kesme işinde çalışan üç işçinin bir günlük üretimleri sonucunda hak ettikleri grup akordu ücretleri 94,8 YTL dir, Çalışan işçilere ilişkin bilgiler şöyledir:
İşçi Çalışma Süresi Saat Ücreti Normal Çalışma Ücreti
(A) 8 2 16
(B) 7 3 21
(C) 8 4 32
Toplam 23 69
Grup akordu uygulanan işletmede İşçi (A)'nın alacağı akort ücreti kaç YTL dir?


12.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


13. Bir üretim işletmesinde bazı bilgiler şöyledir:
Makine Saati Enerji Giderleri
I. Dönem 4 000 5 000
II. Dönem 6 000 7 000
III. Dönem 3 000 4 000
IV. Dönem 8 000 9 000
En yüksek ve en düşük noktalar tekniğine göre, birim başına değişken maliyet kaç YTL'dir?


14. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin (GÜM) özelliklerinden biri değildir?


15. Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit maliyetlere bir örnektir?


16. Aşağıdakilerden hangisi karma maliyetlerin sabit ve değişken kısımlarına ayrılmasında kullanılan tekniklerden biri değildir?


17. Esas üretim gider yerlerinin ve diğer gider yerlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yan girdileri üreten gider yeri aşağıdakilerden hangisidir?


18. İşletmede iki esas, iki de yardımcı üretim gider yeri bulunmaktadır. İşletmede döneme ilişkin ısıtma gideri 700 YTL'dir. Gider yerlerine ilişkin radyatör dilim sayısı ise şöyledir:
Esas Üretim Gider Yeri (I) 50
Esas Üretim Gider Yeri (II) 80
Yardımcı Üretim Gider Yeri (A) 30
Yardımcı Üretim Gider Yeri (B) 40
Toplam 200
Birinci dağıtım sonucunda, Yardımcı Üretim Gider Yeri (A)'ya yüklenecek ısıtma gideri kaç YTL dir?


19. Yardımcı hizmet gider yerlerinin birbirleriyle olan hizmet alış verişlerinin dikkate alınmadığı; yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin sadece esas üretim gider yerlerine dağıtımın yapıldığı dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


20. İşletmede iki esas üretim gider yeri (EÜGY)ve iki yardımcı üretim gider yeri (YÜGY) bulunmaktadır. Döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
YÜGY (A) YÜGY (B) EÜGY (I) EÜGY (II)
1.Dağıtım Toplamı 400 200 800 900
Dağıtım Anahtarı
İşçi Sayısı 10 15 40 45
Makine Saati - 100 240 360
YÜGY (A)’nın giderleri ise makine saati esas alınarak dağıtılacaktır. Kademeli dağıtım yöntemine göre YÜGY B'den EÜGY I'e dağıtımı yapılacak gider tutarı kaç YTL' dir?


21. Birden fazla mamulün kaçınılmaz olarak birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım noktasına kadar oluşan toplam maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


22. İşletmede üretilen mamul miktarları ve satış tutarları şöyledir:
Mamuller Miktar (teneke) Satış Tutarı (YTL)
(K) Mamulü 500 3 000
(L) Mamulü 600 6 500
(M) Mamulü 900 9 000
İşletmede döneme ilişkin birleşik maliyet 30 000 YTL dir. Fiziksel ölçüler yöntemine göre (K) Mamulüne teneke başına yüklenecek birleşik maliyet payı kaç YTL' dir?


23. Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyetleme sistemlerinin tasarım ve uygulama aşamalarında dikkate alınması gereken faaliyetlerden biri değildir?


24. Üretim dönemi içinde genel üretim giderlerinin 900 YTL olacağı ve aynı dönemde 4500 işçilik saati çalışılacağı tahmin edilmektedir. İşletme dönem içinde (A) siparişi ile ilgili olarak 100 saat çalışılmıştır. Bu bilgilere göre (A) siparişine yüklenecek genel üretim gideri kaç YTL'dir?


25. Dönem sonunda Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanı 900.000 YTL, Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabın alacak kalanı ise 920.000 YTL'dir. Siparişin maliyetine eksik veya fazla yüklenen genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?


26.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?