Kamu Maliyesi 2007 Final

1. Liberalizmin öncüsü olan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?


2. Yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idareleri aşağıdakilerden hangisidir?


3. Devletin piyasa mekanizmasına karışarak, toplum refahının dağılımında adaleti sağlaması aşağıdaki görevlerinden hangisinin kapsamına girer?


4. Aşağıdakilerden hangisi ortak mal kaynaklardan biri değildir?


5. Ödeme gücüne göre vergilemede bireyler, kamu malından elde ettikleri faydadan daha az ödeme yaptıklarında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaktadır?


6. Üretimlerinde zararlı gazları kullananların ozon tabakasını delmeleri sonucu, güneş ışınlarının insanlara zarar vermesi aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


7. Oylamada bir alternatifin kazanması için gerekli oy oranının azalması, seçmenlerin durumlarında aşağıdakilerden hangisine neden olur?


8. Gelecek dönemlere kalıcı varlıklara yapılan, ekonominin üretim gücünü doğrudan arttırmaya yönelik olan kamu harcamalarına ne ad verilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biridir?


10. İşletme masraflarını karşılamak için yasa koyucu tarafından bütçe dışı kaynakların tahsis edilmemiş olması durumunda aşağıdaki fayda-maliyet analizi karar verme kurallarından hangisinin kullanılması daha uygun olur?


11. Aşağıdaki bütçeleme sistemlerinden hangisinde, kamu hizmetlerinin miktar ve niteliklerinden daha çok hizmetleri yapacak örgütlerin ihtiyaçları dikkate alınır?


12. Türkiye'de kamu kesimi bütçesinin gelir tarafı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?


13. Aşağıdaki bütçeleme sistemlerinden hangisi, kamu yönetiminde eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir?


14. Belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlardan alınan izin karşılığı ödenen paralara ne ad verilir?


15. Bölünemez nitelikteki kamusal malların finansmanı genellikle aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?


16. Aşağıdaki terimlerden hangisi vergi benzeri gelirlerle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır?


17. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in klasik vergileme ilkelerinden biri değildir?


18. Vergi yükünün kişiler arasında kamusal mal ve hizmetlerden elde ettikleri fayda ile bağlantılı olarak paylaştırılmasını içeren vergileme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


19. Vergilemede 'eşitlere eşit muamele' yapılmasını öngören adalet aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bir verginin tahsil edilmesini, tahsilat öncesini ve sonrasını kapsayan, çeşitli aşamalardan oluşan ve pek çok unsurun bir araya geldiği ilişkiler bütününe ne ad verilir?


21. Verginin üzerinden alındığı şeye ne ad verilir?


22. Ücret gelirlerinden kesilen verginin işveren tarafından vergi dairesine mükellefler adına yatırılmasında, işverenin vergi yasaları karşısındaki durumu aşağıdakilerden hangisidir?


23. Aşağıdakilerden hangisi sübjektif bir yük olarak vergi baskısını hissetmez?


24. Mükelleflerin daha az çalışarak gelir düzeylerini vergi sonrası düzeye göre ayarlamalarına ne ad verilir?


25. Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergilerden biridir?


26. Geliri, bir gerçek kişinin belli bir dönemde harcamalarıyla, varlıklarında meydana gelen artış veya azalışların toplamı olarak tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?


27. Devletin bütçe açıklarını borçla finansmanının dışlama etkisi nedeniyle kısa dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?


28. Monetaristlere göre enflasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


29. İl özel idarelerinin bütçelerini aşağıdakilerden hangisi hazırlar?


30. Belli bir kamu hizmetinin merkezin dışında bağımsız bir örgüte bırakılmasına ne ad verilir?