Davranış Bilimlerine Giriş 2008 Bütünleme

1. Töre cinayetleri konusunda araştırma yapan bir araştırmacının, araştırma yaptığı çevrede insanları rahatsız etmeyecek biçimde davranması, araştırma etiği kurallarından hangisine bir örnektir?


2. Toplumsal düzen ve değişme konularında geliştirdiği biyolojik görüşü, Sosyal Darwinizm olarak da adlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik kuramlardan biri değildir?


4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?


5. Endüstriyel toplumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Günlük hayattaki spor, müzik, hobi, televizyon, kitap ve sinemayı içine alan kültür çeşidine ne ad verilir?


7. Mead'a göre çocukların, rol davranışlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgilerinin olmadığı, fakat büyüklerin mimiklerinin ve davranışlarının benzerlerini yaparak geliştikleri aşama aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi elektronik etkileşim gruplarının özelliklerinden biri değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Murdock'ın belirttiği çekirdek ailenin dört fonksiyondan biri değildir?


10. Sosyo kültürel değişme ile ilgili olan modernleşmenin, hareketlilik süreci ve sosyal farklılaşma olmak üzere iki boyutu olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?


12. Eğitim kurumlarının her derecesindeki öğrencilerin eğitim-öğretim ve bireysel sorunlarıyla ilgilenen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


13. Davranışların önceden tahmin edilebilmesi, psikoloji biliminin temel amaçlarından hangisi ile ilgilidir?


14. Erikson'un psikososyal gelişim dönemlerinden ilki aşağıdakilerden hangisidir?


15. Normal ve aykırı davranışların oluşmasının çevresel etkenlere bağlı olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


16. Güdülerin en az üçte ikisinin bilinçdışı olduğunu savunan ve bilinçdışı güdülenmeyi bastırma mekanizması ile açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


17. Kaygıyı korkudan ayıran en. önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


18. Duyu organlarını etkileyen uyarıcıların anlamlı ilişkiler bütünü içinde algılanması, algının özelliklerinden hangisini ifade eder?


19. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen bireysel etkenlerden biri değildir?


20. Yaptığı çalışmalarla belirli kaygı ve korkuların, tepkisel koşullama yoluyla öğrenilebileceğini deneysel olarak kanıtlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


21. Bir doktorun muayene ettiği her bir hasta başına ücret alması hangi pekiştirme tarifesine bir örnektir?


22. Yapısal görüşe göre kişiliğin bir parçasını oluşturan ego hangi prensibe göre çalışır?


23. Freud'un kişilik kuramına göre "pregenital dönemler" olarak da bilinen dönemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru sıralanmıştır?


24. Zihinsel yaşamın yüzeysel yapısını oluşturan betimleyici özellikleri, bilinç altı, bilinç öncesi ve bilinç olarak ele alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


25. Okul servisinde arkadaşlarıyla birlikteyken rahat davranan, kötü sözler söyleyen bir öğrencinin tek başına kaldığında bu olumsuz davranışlardan kaçınması, grubun birey davranışları üzerindeki etkilerinden hangisine bir örnektir?


26. İtaat konusunda yaptığı deney ile sosyal psikoloji alanına önemli katkılar yapmış araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen ortam ile ilgili özelliklerden biridir?


28. Reklamlarda ürünler tanıtılırken uzmanların görüşlerine yer verilmesi, bilgi kaynağının hangi özelliğinin kullanıldığını gösterir?


29. Bireyi, tutum nesnesi ile ilgili davranışlarda bulunmaya eğilimli kılan tutum bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


30. Bir bireye ait olan ve onun bir nesneye ilişkin düşünce, duygu ve davranışlarına tutarlılık kazandıran eğilim aşağıdakilerden hangisidir?