Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2007 Büt

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sermaye piyasalarının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi organize sermaye piyasalarına örnektir?


3. Türkiye'de repo ve ters repo işlemlerinin hızla gelişmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ihraç edebilir?


5. Rüçhan haklarının anonim şirket ortaklarına sağladığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?


6. Gelecek piyasalarının işleyişini hangi kurum garanti eder?


7. İşletmelerin, para swapi kullanmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun yetkilerinden biridir?


9. Bir menkul değer veya işlem gören tüm menkul değerlere ait geçici piyasa emirlerinin ortaya çıkmasına bağlı olarak piyasa dengesinin bozulması sonucu, piyasaya hızla yeni emirlerin ulaşabilmesine ne ad verilir?


10. Menkul kıymet borsalarında alım satım işlemleri, aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?


11. Özel amaçlar benimseyen ve yatırım politika ve uygulamalarını bu amaçlara göre saptayan yatırım fonu aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi, yatırım fonu statüsünde kurulan bir yatırım kurumunda bulunan taraflardan biri değildir?


13. Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği aşağıdakilerden hangisidir?


14. Yatırım ortaklıkları, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?


15. Aşağıdakilerden hangisi "Açık Piyasa İşlemleri" kapsamında yer almaz?


16. "Doğrudan Alım - Satım" işleminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


17. TC Merkez Bankası Başkanı'nın atanması yetkisi kime aittir?


18. Merkez bankasının, senet iskontosunda uyguladığı orana ne ad verilir?


19. Bankalarca kabul edilen mevduatlar karşılığında, TC Merkez Bankası nezdinde bulundurulması zorunlu olan karşılıklara ne ad verilir?


20. Aşağıdakilerden hangisi mevduat türlerinden biri değildir?


21. Türkiye'de banka açma iznini hangi kurum verir?


22. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kuruluş amacı nedir?


23. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma bankası değildir?


24. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de faaliyet gösteren ve sermayeleri özel sektöre veya kamuya ait olan kalkınma ve yatırım bankalarının kaynakları arasında yer almaz?


25. İşletmelerin mevcut üretim kapasitesini artırmak üzere yaptıkları genişleme yatırımlarına ne ad verilir?


26. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), aşağıdaki durumların hangisinde firmalara mali destek verir?


27. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın makro işlevlerinden biri değildir?


28. İstatistik ve olasılık hesapları yardımıyla, sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin ilkelerini saptayan kişilere ne ad verilir?


29. Türkiye'de, aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi zorunludur?


30. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatma amacı ile yayınlanan kantitatif bilgilerde bulunması gereken özelliklerden biridir?


31. Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kamuyu aydınlatma kapsamında bir ortaklığın borsaya göndermesi gereken bilgiler arasında yer almaz?


32. Dış denetim yapılırken anonim şirkete ait hangi veriler incelenir?


33. İçerdekilerin istihbaratı ve ticaretinin, sermaye piyasasında yol açacağı en önemli sakınca aşağıdakilerden hangisidir?


34. Euro kredinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


35. Kıyı bankacılığının, en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


36. Yabancı hisse senetlerini temsilen çıkarılan ve hisse senetleriyle aynı hakları sağlayan menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?