İktisada Giriş 2006 Ara Sınav

1. Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?


2. İktisat jargonunda bir amaç değişkenin değerinin en yüksek düzeye çıkarılmasına ne ad verilir?


3. Mal veya hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen üretim faktörü aşağıdakiler den hangisidir?


4. Bir malın fiyatı arttığında, gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın alınmak istenen mal miktarının azalmasına ne ad verilir?


5.

Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkânları eğrisine göre, G noktası için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?


6.

Yukarıdaki şekilde yer alan arz eğrisinin S1 konumundan S2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bir malın arz ve talebinin aynı oranda artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


8. Bir malın fiyatı 100 YTL iken satın alınmak istenen miktarı 10 adettir. Malın fiyatı 150 YTL'ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 5'e düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?


9. Taban fiyatı uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15'den 20'ye çıkarıldığında, üretim miktarı yılda 100 birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziki ürün değeri kaçtır?


11. Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?


12. Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?


13. Bir firma istihdam ettiği işçi sayısını 10'dan 15'e çıkarttığında, aylık toplam maliyeti 10 Milyar TL'den 12,5 Milyar TL'ye çıkıyorsa işgücünün marjinal faktör maliyeti kaç milyon TL'dir?


14. Aşağıdakilerden hangisi bedavacılık sorununun artmasına neden olur?


15. Kamusal mallarda etkin üretim miktarının belirlenebilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?


16. Piyasa tam rekabet koşulları altında çalışsa bile malın fiyatına yansımayan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?


17.

Yukarıdaki şekilde yer alan marjinal özel maliyet MP eğrisi ile marjinal sosyal maliyet MS eğrisi arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisini gösterir?


18. Kamusal bir malın marjinal faydasının özel bir malın marjinal faydasından farklı olmasına neden olan kamusal mal özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


19. Kamusal mallarda bedavacılık sorununun ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


20. Faktör piyasalarında faktör talebinin türev bir talep olması, aşağıdakilerden hangisinin faktör talebi üzerinde etkili olacağını ifade eder?


21. I. Risk
II. Vade
III. Likitide
IV. Enflasyon primi
Yukarıdakilerden hangileri faiz oranlarının farklılaşmasına neden olan faktörlerden değildir?


22. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüne ait marjinal ürün gelirini ifade eder?


23. Şehir içi yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine bir örnektir?


24. Tekelci rekabet piyasalarında çok sayıda firma olmasına karşın, firmalara tekelci güç elde etme olanağı sağlayan faktör aşağıdakiler den hangisidir?


25. Doğal tekelin ortaya çıkmasına neden olan faktör aşağıdakiler den hangisidir?


26. I. Tam rekabet
II. Tekelci rekabet
III. Oligopol
Yukarıdaki piyasa türlerinden hangilerinde "piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır" varsayımı geçerlidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biridir?


28. Tam rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir firmanın kapanma noktasında ürünün satış fiyatı aşağıdakiler den hangisine eşittir?


29.

Yukarıdaki şekle göre, devletin kota uygulamasına giderek üretim miktarını Qk ile sınırlandırması durumunda denge fiyatı kaç olur?


30. Vergi ödeyen mükellefin, ödediği verginin bir kısmını veya tamamını fiyat mekanizması aracılığıyla diğer kişilere aktarmasına ne ad verilir?


31.

Yukarıdaki şekilde bir firmaya ait toplam maliyet eğrisi (TM) yer almaktadır. Buna göre, 100 birim mal üretildiğinde firmanın katlanacağı değişken maliyet kaç milyar TL'dir?


32. Bir malın fiyatındaki düşüş karşısında toplam hasılat artıyorsa, fiyatın talep esnekliğinin değeri nasıldır?


33.

Yukarıdaki şekle göre, talep eğrisi üzerinde X noktasından Y noktasına geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


34. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir?


35. Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


36. I. Aynı çatı altında yaşama
II. Aralarında akrabalık bağı bulunma
III. Ortak finansal kararlar alma
Hane halkı kavramını oluşturan unsurlar yukarıdakilerden hangileridir?