Maliyet Muhasebesi 2006 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?


2. (G) Üretim İşletmesi'nde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönemin üretim maliyeti 500 YTL
Dönem başı mamul stoklarının maliyeti 100 YTL
Dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti 150 YTL
Dönem sonu mamul stoklarının maliyeti 200 YTL
Bu bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL' dir?


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilk madde ve malzeme değerlemesinde kullanılan hareketli ortalama maliyet yöntemi için doğrudur?


4.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


5. Saat ücreti 3 YTL olan bir işçinin normal çalışma süresi 8 saat olup, bu işçi bir günde 10 saat çalışmıştır. İşletmede fazla çalışma için % 50 zamlı ödeme yapılmaktadır. Bu bilgilere göre işçiye ödenecek ücret kaç YTL'dir?


6. İşçilerin işyerine hangi saatte girip hangi saatte çıktığını gösteren belge Aşağıdakilerden hangisidir?


7. İşletmenin üretim makinelerine ilişkin aylık tahmini amortisman gideri 100 YTL'dir. Bu işlemin m uhaseb eleştir ilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kayıt yapılır?


8. Aşağıdakilerden hangisi gider yerlerine yüklenmesi açısından direkt giderlere örnektir?


9. Üretim işletmesinde döneme ilişkin birleşik maliyet 200.000 YTL' dir. Dönemde işletmede 50 birim (A) Mamulü, 200 birim (B) Mamulü ve 250 birim (C) Mamulü üretilmiştir. Bu bilgilere göre birleşik maliyetten (B) Mamulüne birim başına yüklenecek tutar kaç YTL' dir?


10.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


11. Safha maliyeti sisteminde ortalama maliyet yöntemini uygulayan Acikogretimx.com İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 400 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 500 birim
Dönem içinde üretimine başlananlar 1 600 birim
Dönem içinde tamamlanıp devredilenler 1 500 birim
Maliyetler
Dönem başı yarı mamul stokları
Direkt İlk Madde ve Malzeme 6.500 YTL
Şekillendirme 6.000 YTL
Dönem içinde katlanılanlar
Direkt İlk Madde ve Malzeme 60.000 YTL
Şekillendirme 90.000 YTL
Tamamlanma dereceleri
Dönem başı yarı mamul stokları
Direkt İlk Madde ve Malzeme %70
Şekillendirme %50
Dönem sonu yarı mamul stoklan
Direkt İlk Madde ve Malzeme %80
Şekillendirme %70
Bu bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim maliyet kaç YTL'dir?


12. Safha maliyeti sisteminde eşdeğer birim mamul maliyetinin hesaplanmasında dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin dikkate alınmadığı ve dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin tamamlanan mamullerin maliyetine eklendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


13. Çok safhalı üretimde, dönem üretim maliyetlerinin mamuller hesabına aktarılmadan önce kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


14. İki safhada üretim yapan işletmenin bilgileri şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 3.000 birim
Haziran ayında üretimine başlanan 16.000 birim
Haziran ayında üretimi tamamlanan 12.000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 4.000 birim
Bu bilgilere göre Haziran ayında üretime giren toplam miktar kaç birimdir?


15. İşletmede bir birim mamul üretmek için 5 metre (A) cinsi malzemeye gereksinim duyulmaktadır. (A) cinsi malzemenin metre fiyatı 54 YTL'dir. Dönem içinde 300 birim mamul üretilmiş ve 1750 metre (A) cinsi malzeme kullanılmıştır. Bu bilgilere göre firenin birim mamul maliyetine etkisi kaç YTL'dir?


16. İşletmede üretim sonucunda ortaya çıkan bozuk mamullerin maliyeti aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


17. Başabaş noktası satış miktarını azaltmak isteyen bir işletme aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


18. İki farklı mamul üreten işletmede bilgiler şöyledir:
Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Birim Değişken Maliyet
(A) Mamulü 120 30 15
(B) Mamulü 280 20 8
Toplam 400
Bu bilgilere göre (A) Mamulü için başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?


19. Bütçeleme döneminde (Mamulü ile ilgili bilgiler şöyledir:
Üretim Miktarı 5 000 birim
Birim (Mamulü için gerekli malzeme miktarı 3 kg/birim
Birim malzeme satın alma fivatı 3 YTL /kg.
Dönem başı malzeme miktarı 3 000 kg.
Dönem sonu malzeme miktarı 2 000 kg.
Bu malzeme için satın alınacak bütçelenen tutar kaç YTL'dir?


20. İşletme bütçesinin hazırlanmasına aşağıdaki bütçelerden hangisinin hazırlanması ile başlanır?


21. Üretim işletmesinde (T) Mamulünü üretmek için (H) cinsi malzeme kullanılmaktadır ve dönem içinde 500 birim (T) Mamulü üretilmiştir, (H) cinsi malzeme ile ilgili bilgiler şöyledir:
Üretim Miktarı 5 000 birim
Birim (Mamulü için gerekli malzeme miktarı 3 kg/birim
Birim malzeme satın alma fivatı 3 YTL /kg.
Dönem başı malzeme miktarı 3 000 kg.
Dönem sonu malzeme miktarı 2 000 kg
Bu bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması aşağıdakilerden hangisidir?


22. İşletmede bir birim mamul üretmek için 10 kg. (A) cinsi malzeme kullanılmaktadır. (A) Cinsi malzemenin kg. maliyeti 200 YTL' dir. İşletmede atık ve israf malzemenin % 20' si kadardır. Bu bilgilere göre bu malzeme için standart maliyet kaç YTL' dir?


23. İşletmede toplam kapasite 2 000 birimdir. İşletmede 300 birimlik boş kapasite bulunmaktadır. İşletmenin 300 birimlik yeni bir sipariş alması ve maliyet ve fiyat değişikliği olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


24. İşletmede (A) Mamulüne ilişkin birim maliyet bilgileri şöyledir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme 500 YTL
Direkt İşçilik 100 YTL
Değişken Genel Üretim Maliyeti 250 YTL
Sabit Genel Üretim Maliyeti 150 YTL
Katkı Payı % 50
Bu bilgilere ve değişken maliyet yöntemine göre birim satış fiyatı kaç YTL'dir?


25. Yöneticisi tarafından hem kâr hem de bu kârı elde etmek için yatırılan sermaye maliyeti hesaplanan ve kontrol edilen işletme alt birimi aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi kar merkezi için doğru bir ifadedir?