Kamu Maliyesi 2008 Final

1. Cari dönem üretimine karşı devlet tarafında doğrudan bir talep yaratmamakla birlikte, bazı kaynakların, devlet bütçesi aracılığıyla kişi ve kurumlar arası karşılıksız el değiştirmesi niteliğini taşıyan hizmetler için yapılan harcamalara ne ad verilir ?


2. Genel olarak gelirleri ve giderleri bütçe ile ilişkilendirilmeyen, özel mevzuatına göre faaliyetlerini gerçekleştiren, özel yasalarla kurulan, kendilerine ait özel gelirleri yine kendilerince kullanılabilen, bütçe ilkeleri ve bütçe kanunlarının hükümleri dışında yönetilen ve uygulanan tutarlara ne ad verilir?


3. Birden çok köyün ortak kullandığı mera için ortak fayda, mera kullanımının kısıtlanması olduğu halde, bunun köylerin birbirlerine güven em emesi sonucu başarılamamasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


4. Kısmi denge analizine göre, kamu mallarının finansmanı aşağıdaki ilkelerden hangisine göre yapılmaktadır?


5. Belirli bir bölgede avlanan balıkçının yakaladığı balıklar yüzünden, diğer balıkçıların avlanmasının güçleşmesi aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine bir örnektir?


6. Kendisine verilen görevleri soru sormadan yerine getiren bürokratı "rasyonel bürokrat" olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


7. Siyasi partilerin amacının toplum kaynaklarının etkin dağılımı değil, oylarını maksimize ederek tekrar seçilebilmek olduğunu açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?


8. Harcamayı yapan kurum esas alınarak yapılan sınıflandır ma aşağıdakilerden hangisidir?


9. Paranın değerinin düşmesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Net bugünkü değer yönteminde, net bugünkü değeri negatif olan projeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


11. Program bütçe, hizmetleri aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırır?


12. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe TBMM'ne aşağıdakilerden hangisi tarafından sunulur?


13. Bütçe komisyonu kaç kişiden oluşur?


14. Totaliter rejimlerde devletin hangi mal ve hizmetleri üreteceğine kim karar verir?


15. Türkiye'de vergilendirme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


16. Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


17. Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir başkasının durumu iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı artırılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?


18. Gelişmekte olan ülkelerde en az geçim indiriminin düşük tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


19. Ödenmesi gereken vergi borcunun, yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, miktar itibariyle tespit edilmesi şeklindeki idari işleme ne ad verilir?


20. Matrah arttıkça, ortalama vergi oranının azaldığı tarifelere ne ad verilir?


21. Vergi sonrası mükelleflerin hissettiği ancak hesaplanması mümkün olmayan vergi baskısına ne ad verilir?


22. Aşağıdakilerden hangisinin vergi baskısını hissetmesi mümkün değildir?


23. Yasalara aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazinenin vergi kaybına uğramasına ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vergi sisteminin özelliklerinden biridir?


25. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden biridir?


26. Türkiye'de son yıllarda konsolide bütçe harcamaları içinde aşağıdakilerden hangisinin faiz ödemeleri nedeniyle gittikçe arttığı gözlemlenmektedir?


27. Türkiye'de kaç yılında yapılan değişiklikle Merkez Bankasının, Hazine ve diğer kamu kuruluşlarına avans ve kredi vermesi yasaklanmıştır?


28. Bir ekonomide dolaşımdaki kağıt ve madeni para ile bankaların Merkez Bankasında bulundurdukları mevduatların toplamına ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi olağan belediyelerin ve ilçe belediyelerinin Belediye Gelirleri Kanununa göre topladığı vergilerden biri değildir?


30. Köyün yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?