Kamu Maliyesi 2008 Bütünleme

1. Merkantilizmde zenginlik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?


2. Kullanımı tamamen serbest olan ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan mal ve hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?


3. Ticaretin ve insan ilişkilerinin düzenli olmasını sağlamak devletin hangi görevleri arasındadır?


4. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin uyguladığı müdahale yöntemlerinden biri değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet türüne göre dışsallık türlerinden biridir?


6. Siyasi karar almayı açıklamaya çalışan oylama modellerinden biri olan, vatandaşların yerine karar verenler için oylama yöntemine ne ad verilir?


7. Aşağıdakilerden hangisi, kamu tercihleri teorisinin temsili demokrasilerde incelediği konulardan biri değildir?


8. Kamu harcamalarının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Kalkınma süreci ile kamu harcamalarının artışı arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?


10. Fayda-maliyet analizinin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçenin üstünlüklerinden biri değildir?


12. Bütçe yasa tasarısı TBMM'de kabul edildikten sonra aşağıdakilerden hangisinin onayına sunulur?


13. Aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisi, her programın esaslarının ve her programın kapsadığı hizmetlerin ilk kez sunulacakmış gibi analiz edilmesini içerir?


14. Özel kesimden kamu kesimine kaynak transferinin topluma maliyeti öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir?


16. Değerlendirme resmi olarak da adlandırılan kamu gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aynı ödeme gücüne sahip kişilerin, aynı vergi yükümlülüğüne tabi olmalarına ne ad verilir?


18. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in vergileme ilkelerinden biri değildir?


19. Vergilendirme süreci boyunca yapılan işlemlere, uygulanan yöntemlere ne ad verilir?


20. Bir verginin, ödenmesi gereken aşamaya gelmesine ne ad verilir?


21. Vergi yükü ve ödeme gücü arasındaki orantıya göre, bireylerin ödeme gücü arttıkça vergi yükünde nasıl bir değişim meydana gelmesi beklenir?


22. Herhangi bir riske girmeksizin, vergi kanunundaki boşlukları kullanarak farklı vergi türleri veya farklı vergi oranlarından yararlanarak vergi avantajı sağlamaya ne ad verilir?


23. Aşağıdakilerden hangisi vergi baskısının giderilmesi yollarından biri değildir?


24. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?


25. Aşağıdakilerden hangisi gelirin tanımlanmasında kaynak teorisine göre vergiye tabi kazanç ve iratlar arasında yer almaz?


26. Türkiye'de son yıllarda konsolide bütçe gelirleri içindeki en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?


27. Bütçe açıklarının borçla finansmanının kısa dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisi nedeniyle yatırımlar üzerinde oluşmakta ve yatırımları azaltmaktadır?


28. Basit keynesyen modelde; düşük istihdamdaki ekonomide geçici vergi azalması, keynesyen çarpan etkisiyle aşağıdakilerden hangisine neden olur?


29. Aşağıdakilerden hangisi "yönetsel denetim" kavramı yerine kullanılmaktadır?


30. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin sınırsız vergileme yetkisine sahip olmasının ortaya çıkaracağı sakıncalardan biri değildir?