Kamu Maliyesi 2007 Bütünleme

1. Fizyokratlara göre tek ve dolaysız vergi aşağıdaki sektörlerden hangisinden alınmalıdır?


2. Ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın mevcut olduğunu ve piyasanın kendi gücüyle bu aksaklığı gideremeyeceğini ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


3. Devletin ekonomideki görevlerinin artmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


4. Devletin para ve maliye politikalarını kullanarak enflasyonu ve işsizliği azaltarak toplumsal refahı arttırmaya çalışması aşağıdaki görevlerinden hangisinin kapsamına girer?


5. Belirli bir bölgede petrol yatağı bulan bir firmanın, o bölgeye yakın yerlerde petrol arayan diğer firmalara fiyatlanmamış değerli bilgi sağlaması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


6. Oylama paradoksunda, bireylerin tercihlerinin birbirinden farklı ve tutarsız biçimde sıralanmasıyla, ortaya çıkan duruma ne ad verilir?


7. Yargı ve kolluk hizmetleri, kamu hizmetlerinin işlevsel sınıflandırılmasında ne tür hizmetler olarak kabul edilmektedir?


8. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisinde ödemenin yapıldığı birey veya kurumlarca, devlete bir hizmet yapılması veya bir mal teslimi söz konusu değildir?


9. Kamu harcamalarının artış nedenleri ile ilgili ileri sürülen görüşlerden sıçrama tezi aşağıdaki düşünürlerden hangilerine aittir?


10. Fayda-maliyet analizinin kamu kesiminin sadece belirli alanları için yararlanılabilecek bir teknik olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçe sisteminin özelliklerinden biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi PPBS'nin öğelerinden biri değildir?


13. Aşağıdaki bütçeleme süreçlerinden hangisi amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için program, politika ile yöntemlerin seçilmesi ve seçenekler arasında bir tercih sonucu karar verme sürecidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetler sınıflandırılırken kullanılan ayrımdır?


15. Özel mal ve hizmetler, piyasada aşağıdaki ilkelerden hangisine göre üretilirler?


16. Aşağıdakilerden hangisiyle vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler konulur, değiştirilir veya kaldırılır?


17. Daha fazla ödeme gücüne sahip kişilerin, daha az ödeme gücüne sahip olanlardan, daha çok vergi ödemeleri gerekliliğine ne ad verilir?


18. Klasik liberal iktisat öğretisinde kamu giderlerinin finansmanı için vergi alınması şeklindeki vergilendirme amacına ne ad verilir?


19. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücünü gerçekleştirmede kullanılan araçlardan biridir?


20. Vergi borcunu hesaplamak amacıyla vergi konusunun indirgendiği teknik-fiziksel yada ekonomik-parasal büyüklüğe ne ad verilir?


21. Yeni yapılan bina ve apartman dairelerinin beş yıl süre ile vergi değerinin 1/4'nün emlak vergisinden düşülmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


22. Bir vergi tarifesinde en düşük matrah ile en yüksek matrah arasındaki farka ne ad verilir?


23. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükü hesaplarına başvurulma amaçlarından biri değildir?


24. 'Bireyin ödediği tüm vergiler /Bireyin geliri' şeklindeki formül ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaktadır?


25. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?


26. Kurumlar vergisi aşağıdakilerin hangisi üzerinden alınır?


27. Bütçe açığına, gelecek dönemlerin bütçelerinden mahsup edilecek avansların eklenmesi ve tutardan bu yıl bütçesinde yer alıp da henüz ödenmemiş giderlerin düşürülmesi ile bulunan değere ne ad verilir?


28. Parasal finansman yönteminde, Hazinenin Merkez Bankasına menkul kıymet satmasına ne ad verilir?


29. Köyün zorunlu işlerini görmek için eşit şartlar altında köylülerin zorunlu olarak bedenen çalışmasına ne ad verilir?


30. Kamu gider ve gelirlerinin merkezi idare ve mahalli idareler arasında bölüştürülmesine ne ad verilir?