İstatistik 2008 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?


2.

Yukarıda verilen serinin frekans eğrisi aşağıdakilerden hangisine uygundur?


3.

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?


4. 20 gözlem değerinden oluşan basit bir serinin aritmetik ortalaması 150 ise bu serideki gözlem değerleri toplamı kaçtır?


5.

Yukarıda verilen serinin medyanı kaçtır?


6.

Yukarıda verilen basit serinin geometrik ortalaması kaçtır?


7. Bir işletmede 15 kadın ve 25 erkek vardır. Uygulanan bir sınavda 5 kadın ve 15 erkek başarısız olmuştur. Bu işletmeden seçilen bir kişinin başarısız olduğu bilindiğine göre, bu kişinin kadın olma olasılığı kaçtır?


8. Bir üniversitenin internet hizmet sağlayıcısının, elektrik kesintisi olmaksızın (tüm gün) hizmet sunması olasılığı % 90 dır. Rasgele seçilecek 3 işgününün üçünde de hizmet sağlayıcısının tüm gün hizmet sunması olasılığı nedir?


9. Standart normal eğri altında z = -1,63 ile z = 0 noktaları arasında toplam alanın yüzde kaçı bulunur?


10. Bir araştırma için tanımlanan ana kütleden, rassal olarak n=100 hacimli, seçilmesi mümkün tüm örneklemler seçilmiş ve her örneklem için aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Buna göre, oluşan bu dağılıma ne ad verilir?


11. Bir anakütle ortalamasına ilişkin tahminlemede örneklem hacmi 20 ise, serbestlik derecesi kaçtır?


12. Dağılımı normal ve başarı puanlarıyla ilgili standart sapması 12 olduğu bilinen bir öğrenci anakütlesinden 64 öğrencilik bir rassal örneklem seçilmiştir. Bu örneklemin ortalama başarısı 65, standart sapması 4 puan olarak hesaplanmıştır. Buna göre, anakütlenin ortalama başarı puanı %95 güvenle hangi sınır değerler arasında yer alır?


13. Anakütle aritmetik ortalamasıyla ilgili iki yönlü bir hipotez testinde benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 ve örneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır?


14. Aşağıdakilerden hangisi test sürecinin aşamalarından biri değildir?


15. Gözlem sayısı 200 olan bir araştırmada ki-kare test istatistiği 26,47 olarak bulunmuştur. Buna göre, kontenjans katsayısının değeri kaçtır?


16. Bir araştırmada kontenjans katsayısı 0,71 olarak hesaplanmıştır. Ki-Kare değeri 80 olduğuna göre bu araştırmaya yaklaşık kaç kişi katılmıştır?


17. Basit doğrusal regresyon kullanılarak 5 gözlem değeriyle yapılan bir araştırmada hata kareler toplamı 95 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, hata kareler ortalaması kaçtır?


18. Hesaplanan bir regresyon doğrusunun orijinden geçmesi durumunda modelde yer alan sabit katsayı kaça eşittir?


19. Bir araştırmada 12 gözlem birimi bulunmaktadır. Regresyon katsayısının 0,01 anlam düzeyinde test edilmesi durumunda "t" tablo değeri (t_{0,01}) kaça eşittir?


20. İki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini ölçmek için kullanılan katsayıya ne ad verilir?


21. Korelasyon katsayısı r için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


22. Bir araştırmada korelasyon katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Buna göre, belirlilik katsayısı nedir?


23. 5 maddeye ve verilen bir yıla ait indeksler bazı hesaplamalara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Bu sonuçlara göre, Fisher indeks değeri kaçtır?


24. Aşağıdaki tabloda belirli bir bölgeye ilişkin bir Z maddesinin fiyatları yıllara göre verilmiştir.

Bu tabloya göre, 1997 yılına ilişkin zincirleme indeks değeri kaçtır?


25. Eşit aralıklı zaman noktalarında bir değişken ile ilgili elde edilen gözlem değerlerini zamana göre sıralanmış olarak gösteren serilere ne ad verilir?


26. Aşağıdakilerden hangisi zaman serilerini etkileyen bileşenlerden biri değildir?