İstatistik 2007 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi sürekli birime örnektir?


2.

Yukarıda verilen serinin aritmetik ortalaması kaçtır?


3.

Yukarıdaki bilgilere göre standart sapma kaçtır?


4.

Yukarıda verilen frekans dağılımı için -den çok serisi oluşturulmak istenmektedir. Buna göre, 175-200 sınıfının frekansı kaç olmalıdır?


5. 4, 4, 4, 5, 9, 10, 11, 11 serisinin medyanı kaçtır?


6.

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?


7. Bir sınıfta öğrencilerin %40'ı fizik, %30'u kimya, %10'uda hem fizik hem kimya dersinden başarılıdır. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin fizik yada kimya dersinden başarılı olma olasılığı kaçtır?


8. Aşağıdaki kararların hangisinde I. Tip hata söz konusudur?


9. Standart normal dağılımda z = -2,5 ve z = 2,5 arasında kalan alan kaçtır?


10. Bir üretim tezgâhında günlük üretilen parçalardan kusurlu olanlarla ilgili olasılık dağlımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tabloya göre, günlük kusurlu parça sayısının 3'ten çok olma olasılığı nedir?


11. 6 farklı nesneden 2 nesne kaç türlü seçilebilir?


12. Tanımlanan bir anakütleden rassal olarak seçilen 64 birimlik bir örneklemin ortalaması 16, standart sapması 4'tür. Buna göre, anakütle ortalaması %95 güvenle hangi değerler arasında yer alır?


13. Bir işletmede, kullanılan makinelerin üretim hızını arttırmak amacıyla, makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir. Bu sınamadaki sıfır hipotezi nedir?


14. Bir işletmede, kullanılan makinelerin üretim hızını arttırmak amacıyla, makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir. Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?


15. 3 satıra 3 sütun halinde hazırlanmış bir kontenjans tablosunda Ki-Kare hesabında kullanılabilecek serbestlik derecesi kaçtır?


16. Kontenjans katsayısı hesabında aşağıdaki istatistiklerin hangisinden faydalanılır?


17. Kontenjans katsayısı hangi değerler arasında yer alır?


18. İki değişken için aşağıda verilen serpilme diyagramı elde edilmiştir.

Bu diyagrama göre, iki değişken arasında nasıl bir ilişki vardır?


19. Bir araştırmada 12 gözlem birimi bulunmaktadır. Regresyon katsayısının 0,01 anlam düzeyinde test edilmesi durumunda "t" tablo değeri (t0,01) kaça eşittir?


20. İki değişken arasında tam ve aynı yönlü bir ilişki varsa korelasyon katsayısı kaça eşit olur?


21. X ve Y değişkenleri arasındaki basit doğrusal regresyon denklemi Y=4+6X olduğuna göre, Y=45 ise X kaçtır?


22.

ise korelasyon katsayısı kaçtır?


23. Aşağıda belirli bir bölgedeki çavdar üretimi yıllara göre verilmiştir.

Bu tabloya göre 1995 yılı temel alınarak 1998 yılı çavdar üretimi indeks değeri kaçtır?


24. Aşağıdakilerden hangisi zaman serilerini etkileyen bileşenlerden biri değildir?


25. Aşağıdaki tabloda belirli bir bölgeye ilişkin bir Z maddesinin fiyatları yıllara göre verilmiştir.

Bu tabloya göre, 1997 yılına ilişkin zincirleme indeks değeri kaçtır?


26. Zaman serisi çözümlemesinde hareketli ortalama uygulanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?