Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2008 Bütünleme

1. Belli bir kültür düzeyine ulaşmış toplumların ortaya çıkardıkları temel kuruma ne ad verilir?


2. Osmanlı Devleti'ni gerileme döneminden, parçalanmaya götüren en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?


3. Mondros Ateşkes Antlaşmasının, ateşkes hükümleriyle bağdaşmayan, ünlü 7.maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


4. Amasya Tamimi'nin bütün tarihçiler tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


5. 23 Nisan 1920 den günümüze kadar olan süreçte TBMM'nin değiştirilmez temel ilke olarak benimsediği öğe aşağıdakilerden hangisidir?


6. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'nın sonuçlarından biridir?


7. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aşağıdakilerin hangisine dönüştürülmüştür?


8. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminde gerçekleştirilmemiştir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinden biri değildir?


10. Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?


11. İnsanların yeme, içme, barınma gibi yaşamını en iyi biçimde sürdürme etkinlikleriyle ilgili her türlü eylem, tutum ve davranışlarını kapsayan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Avrupa'da, din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan hareket aşağıdakilerden hangisidir?


13. Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç öğe aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


14. Yasaya bağlı devletin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


15. Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?


16. Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?


17. Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye'de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerin hangisinde oluşturulmuştur?


18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?


19. Bireyin ekonomik etkinliklerde tam anlamıyla serbest bırakıldığı ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?


20. Atatürk'ün yaptığı kıyafet devrimi aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?


21. Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


22. Aşağıdakilerden hangisi, egemenliği kullananların bu hakka seçime davalı olmadan sahip oldukları devlet biçimlerinden biridir?


23. Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


24. Atatürk'ün Türkiye'de devletçi ekonomik politika uygulamasına geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


25. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, TBMM'nin halkçılık düşüncesini benimsemesini zorunlu kılan en önemli olgu aşağıdakilerden hangisidir?


26. 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türkiye Devletini laikliğe götüren gelişmelerden biri değildir?


28. Devrimci kuşakların devrimi sürdürme görevi, hangi durumda ortaya çıkar?


29. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?


30. Türkiye'de demokrasi bilincini geliştiren ve güçlendiren en, önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?