Genel İşletme 2006 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mal değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış çevresinde yer alır?


3. Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesi aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?


4. Ulaştırma iilkanları düşünüldüğünde bir petrol rafinerisinin kurulacağı eri uygun kent aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyümeye zorlayan nedenlerden biri değildir?


6. Toplumun istediği ve gereksindiği mal ve hizmetleri işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmek işletmelerin hangi sorumluluğuna girer?


7. Yönetimi bazen emir verme, hükmetme ve otorite ilişkilerini kapsayan, bazen de otoriteyi ele geçirme yolu olarak tanımlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


8. Herhangi bir hedefe ulaşmak için gerekli temel adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlara ne ad verilir?


9. İnsan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


10. İşletmelerin bağımsız birimler oluştururken hedefledikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?


12. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi süreci içinde yer almaz?


13. Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmaları pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?


14. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


15. Tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


16. Bir işletmenin pazara sunduğu ürünlerin tümüne ne ad verilir?


17. Mal benimseme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


18. Kişisel tüketim yada kullanım için ürün satın alan nihai tüketicilerin dışında her tür alıcıya yeniden satmak amacıyla ürün alan ve satışla ilgili tüm faaliyetleri yerine getirenlere ne ad verilir?


19. Maddeleri ve diğer maddeleri ürüne dönüştürme ve fayda yaratma sürecine ne ad verilir?


20. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin girdilerinden biri değildir?


21. Hizmet işletmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


22. Yürürlükteki ürünlerin, süreçlerin ve yöntemlerin özelliklerinde güncel değişiklikler yapan veya bunları yeniden biçimlendirme yada yeni gereksinmelere uygun ürün, üretim veya kullanım biçimine dönüştürme sürecine ne ad verilir?


23. Geleneksel üretim işlevinin otomatik teknolojilerle yer değiştirmiş ve otomasyona dönüşmüş biçimine ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?


25. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın donanım birimlerinden biri değildir?


26. Geniş alan ağlarını, anında bilgi işlemeyi, elektronik bilgi değişimini, elektronik postayı ve yerel bilgi ağlarını kuran, yenilikleri işletmeye kazandıran ve çalışanların teknolojik yeniliklerden yararlanmalarını sağlayan sisteme ne ad verilir?


27. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilançoda hem de gelir tablosunda yer alır?


28. Finansal işlemlerin doğru olarak yapılması, kaydedilmesi ve raporlanması için alınan önlemler bütününe ne ad verilir?


29. İşletmenin bütçeleme dönemi içindeki fon hareketlerini gösteren planlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?


30. Bir işletmenin finansal tabloları yalnızca bir faaliyet dönemi için analiz edilmiş ise kullanılan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


31. Fon arz ve talebini etkilemesiyle birlikte fonların para yada sermaye piyasalarına akış yönünü de etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


32. Bir ekonomide fonları talep edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?


33. Kısa vadeli satışlardan doğan alacak haklarının devredilmesine ne ad verilir?


34. McDonald's, Pizza Hut ve Burger King gibi işletmelerin Türkiye'de üretim yaparken kullandıkları anlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?


35. Çokuluslu işletmelerin hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?


36. Ülke dışına çıkmak isteyen işletmelerin öncelikle yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?